tr?id=307384803040578&ev=PageView&noscript=1 MIGRATIONSRÄTT - H I Juristbyrå Stockholm

H I Juristbyrå - bokatid online

Barnets bästa - migration rättsligt perspektiv

FN:s barnkonvention, som förpliktar Sverige att utgå från barnets bästa i alla åtgärder som rör barn, gäller även när barn söker asyl och uppehållstillstånd.

För att förtydliga att principen om barnets bästa ska tillämpas också i migrationsrätten finns principen särskilt stadgad i Utlänningslagen, som innehåller bestämmelser om asyl och uppehållstillstånd.

Rättshjälp

Vad är rättshjälp?
Rättshjälp är ett ekonomiskt stöd för dig som inte har möjlighet att själv betala de kostnader som följer av en rättsprocess. Om du beviljas rättshjälp innebär det att staten står för en del av dina rättegångskostnader. Andelen som du måste bekosta själv bestäms utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

Underhållsbidrag för barn

Om barnet endast bor hos den ena föräldern ska den andre föräldern betala underhållsbidrag.

Underhållsbidragets storlek beror på hur barnets behov ser ut och på hur föräldrarnas totala ekonomi ser ut.

En förälder kan i vissa fall bli skyldig att betala underhållsbidrag även om barnet bor växelvis hos båda föräldrarna.

Uppehållstillstånd och Giftermål

Uppehållstillstånd eller avslag när förhållandet har upphört

En del människor emigrerar för att de vill dela sitt liv med en person från det nya landet eller en invandrare som bor där. 

Giftermål mellan personer från olika kulturer kan vara svårt och komplicerat. Ofta är folk inte medvetna om i hur hög grad bakgrunden och hemlandsmiljön kan påverka ett näraförhållande.

Ta del av vår informationsfilm här.

Migration och flyktingar

Vi saknar förståelse och insikt i de inre svårigheterna hos flyktingar, invandrare och deras barn.

Dessa svårigheter följer invandraren från hemlandet och komplicerar samt påverkar anpassningen i det nya landet.
För att förstå flyktingens och invandrarens värld framgår det av de lämnade redogörelserna hur viktigt det är att känna

till skälen/t till att han/hon lämnade hemlandet och skälet till att man valde det nya landet.

I det fall du befinner dig i Sverige och vill ansöka ska du skicka din ansökan till Migrationsverket arbets och studerande tillståndsenheten
Uppehållstillstånd för den som söker sig till Sverige av arbetsmarknadsskäl meddelas i ytterst begränsad omfattning och Migrationsverket genom att studera sökandens affärsplan gör en företagsekonomisk bedömning.

SVERIGE-HUVUDKONTOR

Carl Akrells gata 4

115 51 Stockholm

0046 8 6840 5555

0046 704 819 419

SPANIEN

Paseo Vistalegre,3 - Bajo dcha

Torrevieja - Spain 

DUBAI 

1004 , Al-Salemiyah Tower

Maktoom Road, Deira
P.O.Box : 11023 ,

Dubai U.A.E