tr?id=307384803040578&ev=PageView&noscript=1 MIGRATIONSRÄTT - H I Juristbyrå Stockholm

H I Juristbyrå - bokatid online

Dublinförordningen

Dublinförordningen antogs 15 juni 1990 men trädde inte i kraft förrän 1997. Förordningens officiella namn är rådets förordning (EG) nr 604/2013.

Syftet med förordningen är att förhindra att en person söker asyl i mer än en av medlemsstaterna men även att garantera att var och en som ansöker om asyl också ska få si ansökan prövas i ett land.

Vill du hämta din far eller mor till Sverige?

Hushållsgemenskap och särskilt beroendeförhållande.

Enligt 5 kap. 3 a § första stycket 2 UtlL får uppehållstillstånd tilldelas en utlänning som är nära anhörig till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om de har ingått i samma hushåll och det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan släktingarna och det beroendeförhållandet redan fanns i hemlandet. 

Uppehållstillstånd för studier

Uppehållstillstånd för studier är inte avsett för bosättning i Sverige.

Studerandetillstånd är en form av besökstillstånd och utlänningen ska lämna landet efter utförda studier.

För att en utländsk student ska ges ett förlängt uppehållstillstånd för sina studier begärs, av migrationsverket, bland annat att denne har gjort godkännbara framsteg i sina studier.

Studenter på forskarnivå

Vad gäller studenter som studerar här i Sverige på forskarnivå så har ändringar gjorts avseende den tid under vilken en utlänning (studenten) ska kvalificera sig för ett permanent uppehållstillstånd. Ändringen innebär att en utlänning som i sammanlagt 4 år under de senaste 7 åren har haft ett uppehållstillstånd för sådana studier kan av Migrationsverket beviljas permanent uppehållstillstånd.

Näringsidkares uppehållstillstånd i Sverige

Uppehållstillstånd får ges till dig som är utlänning om du har din försörjning ordnad genom att du har ett eget företag. Det krävs att du som företagare har tillräckliga medel för dina levnadskostnader, samt att dina egna medel för försörjningen överstiger det du i annat fall hade varit berättigad till om du erhållit försörjningsstöd enligt socialtjänstlagens riksnormer.

Du förväntas att inte enbart kunna driva näringsverksamhet, utan också att du har förmågan att driva den aktuella verksamheten du gör gällande.

Migrationsverket

Migration är en av vår tids stora frågor
Migrations- och asylpolitik är till sin natur gränsöverskridande. Människor rör sig mellan olika länder i världen. En del tvingas fly undan förföljelse men de flesta flyttar av andra skäl. Det kan handla om att bilda familj, arbeta eller studera i ett annat land. Migration har ofta stor betydelse för utvecklingen i såväl ursprungsländer som mottagarländer.

SVERIGE-HUVUDKONTOR

Carl Akrells gata 4

115 51 Stockholm

0046 8 6840 5555

0046 704 819 419

SPANIEN

Paseo Vistalegre,3 - Bajo dcha

Torrevieja - Spain 

DUBAI 

1004 , Al-Salemiyah Tower

Maktoom Road, Deira
P.O.Box : 11023 ,

Dubai U.A.E