tr?id=307384803040578&ev=PageView&noscript=1 AFFÄRSRÄTT - H I Juristbyrå Stockholm

H I Juristbyrå - bokatid online

Kap 17 – Värdeöverföringar från bolaget

Detta kapitel beskriver i första hand vad en ”värdeöverföring” innebär, dock med hänsyn till de särskilda bestämmelser som finns i 23–25 kap. Vidare beskriver den de olika formerna av otillåtna värdeöverföringar, dvs vinstutdelning, förvärv av egna aktier, gåva mm. (se 2 §)

För att en värdeöverföring ska ske på ett korrekt sätt måste det efter överföringen finns full täckning för bolagets bundna egna kapital. Denna beräkning som måste göras ska grunda sig på den senast fastställda balansräkningen. Särskilda regler gäller om bolaget är ett moderbolag – exempelvis bör de krav som koncern verksamhetens art, omfattning och risker ställer på koncernens egna kapital ska tas hänsyn till, se 3 § för mer information.

Bestämmelserna kring olaglig värdeöverföring finns i 6 § och 7 § som hänvisar till återbäringsskyldighet samt bristtäckningsansvar.

Kap 8 – Bolagets ledning

Ett aktiebolag skall ha en styrelse med en eller flera ledamöter. Gränsen dras vid om aktiebolaget är publikt eller privat. Styrelsen i ett privat aktiebolag kan bestå av en eller två ledamöter om minst en suppleant utses se 8 kap 3 § ABL. 

Det finns ingenting som hindrar ett privat aktiebolag från att ha en styrelse med tre eller flera ledamöter. I så fall behöver det inte finnas någon styrelsesuppleant i bolaget.

Aktiebolagslagen

 

Aktiebolagslagen (ABL) innehåller rättsreglerna för aktiebolag i allmänhet - H I Juristbyrå kommer i den följande texten att förklara de regler som lagen innehåller rörande aktiebolag.

Sekretessavtal

Vad är ett sekretessavtal?
För att inte skyddsvärd information hos ett företag ska nå ut till oönskade personer och företag kan ett sekretessavtal upprättas. Sekretessavtalet innebär en förbindelse där parterna inte får avslöja viss information. Syftet med sekretessavtal i näringslivet är att skydda värdefull information från att komma ut och därigenom skada företaget.

Överlåtelseavtal

  

När äganderätten överlåts
Alla avtal som reglerar en överlåtelse där äganderätten går över från ena parten till den andra kan betecknas överlåtelseavtal. Det kan sammanfattas i tre former av överlåtelse: köp, gåva och byte.

Handelsagentavtal

 

Vad är handelsagentur?
Ett avtal om handelsagentur (handelsagentavtal) är en form av kommissionsavtal som innebär att en agent köper eller säljer varor för en annan parts, huvudmannens, räkning. Agenten i ett sådant här förhållande tar inte någon egen finansiell risk, då denne enbart fungerar som mellanhand.

SVERIGE-HUVUDKONTOR

Carl Akrells gata 4

115 51 Stockholm

0046 8 6840 5555

0046 704 819 419

SPANIEN

Paseo Vistalegre,3 - Bajo dcha

Torrevieja - Spain 

DUBAI 

1004 , Al-Salemiyah Tower

Maktoom Road, Deira
P.O.Box : 11023 ,

Dubai U.A.E