Upphovsrätt – Publikation | HI Law Firm

Upphovsrätt – Publikation

Upphovsrättsskydd tillfaller skaparen av ett verk utan att särskild registrering behöver göras. Copyright är den engelska termen och skyddet ger upphovsmannen en ensamrätt till verket i olika former.

Flera olika typer av verk kan få upphovsrättsligt skydd:

  • Litterära verk eller beskrivande verk i skrift eller tal
  • Datorprogram
  • Musikaliskt eller sceniskt verk (musik eller uppträdanden)
  • Filmverk
  • Fotografier eller annan bildkonst (konstverk)
  • Byggnadskonst (arkitektur) och brukskonst (formgivning av produkter)

Eftersom det inte krävs någon registrering kan vissa inneha rättigheter utan att känna till det.

Vad utgör ett verk?

För att kunna betraktas som ett verk och därigenom skyddas av upphovsrättslagen måste det uppnå ett visst mått av självständighet och originalitet. En riktlinje är att det generellt sett ska vara uteslutet att två personer oberoende av varandra skapar någon sånär överensstämmande. Om så är fallet så har verket uppnått en så kallad verkshöjd och då har upphovsmannen bakom verket upphovsrättsligt skydd till sitt verk.

Vad innebär upphovsrättsligt skydd?

Upphovsrättsinnehavaren får en ensamrätt att förfoga över verket. Denna rätt kan delas in i ekonomiska rättigheter respektive ideella rättigheter.

Ideella rättigheter
De ideella rättigheterna består av en namnangivelserätt och en respekträtt. Dessa innebär dels att upphovsmannens namn ska anges när verket görs tillgängligt för allmänheten. Dels att verket inte får ändras på ett sätt så att upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart kränks.

Ekonomiska rättigheter
De ekonomiska rättigheterna utgörs av en mångfaldiganderätt och en spridningsrätt. Detta innebär att upphovsmannen får göra verket tillgängligt för allmänheten. Beroende på vad det är för verk så kan tillgängliggörandet se ut på olika sätt. De ekonomiska rättigheterna kan, till skillnad från de ideella rättigheterna, överlåtas.

 Hur länge gäller det upphovsrättsliga skydd?

Upphovsrätten gäller i 70 år efter upphovsmannens död. Om ett verk har flera upphovsmän så gäller skyddet fram tills 70 år efter den sist avlidna upphovsmannen.

Är upphovsmannen, till ett verk som har offentliggjorts, okänd gäller upphovsrätten i 70 år efter att verket offentliggjordes.

Vad händer om någon gör intrång i upphovsrätten?

Den som gör intrång i annans upphovsrätt kan få både böter och fängelse upp till 2 år. Upphovsmannen kan även komma att få skadestånd om intrånget bringat skada för denne.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy