اقامت سرمایه‌گذاری در کشور سوئد

جهت اقامت سرمایه‌گذاری در مرحلهٔ اول شما نیاز به سرمایه مکفی جهت سرمایه‌گذاری دارید

این سرمایه‌گذاری باید به اندازه‌ایی باشد که شما را قادر به متقاعد ساختن ادارهٔ مهاجرت مبنی بر نشان دادن یک تجارت سود آور نماید. در این کیس که تمامی‌ پروسهٔ اقامتی شما به آن وابسته است

شما نیاز به یک سرمایه‌گذاری سوداور دارید که قادر باشد شما و خانواده شما را از هر لحاظ تامین نماید، و همچنین قادر به پرداخت تمامی‌ هزینه‌های شما در کشور سوئد باشد.

و همچنین شما باید بتوانید ادارهٔ مهاجرت را در پایان هر سال متقاعد سازید که یک سرمایه‌گذاری موفق و سوداور را در دست دارید که قادر به تامین مخارج شخصی‌ خود شما بوده  و همچنین  توانایی پرداخت هزینه‌های مالیاتی را نیز داشته است. مدت زمان رسیدگی ادارهٔ مهاجرت به کسی سرمایه گذاری ۷ ماه است. توصیه دفتر وکالتی ما به شما این است که حتما با وکلای خبره در امور مهاجرتی مشاوره نمائید، چرا که    

.این کیس بسیار حساس و دقیق باید انجام شود، در غیر این صورت شما به عنوان سرمایهگذار قادر نخواهید بود این پروسه را به انجام برسانید

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy