اقامت کاری در کشور سوئد

جهت اخذ اقامت کاری در کشور سوئد و مطابق قوانین اداره امور مهاجرت

 شما در مرحلهٔ اول نیز به کار فرمایی دارید  که به شما کار تکلیف نماید و بعد از این مرحله شما و کارفرمای شما قادر خواهید بود جهت اخذ اقامت کاری اقدام نمائید .

مدت  زمان رسیدگی به پرونده شما از  ۳ تا ۵ ماه خواهد بود. در صورت موافقت ادارهٔ مهاجرت ابتدا به شما یک اقامت ۲ ساله داده میشود، و بعد از ۲ سال و حفظ شرایط کار و تمدید شدن قرارداد کاری از طرف ادارهٔ مهاجرت به شما ۲ سال دیگر اقامت کاری داده

.میشود. که بعد از اتمام ۵ سال میتوانید از ادارهٔ مهاجرت تقاضای پاسپورت سوئدی نمائید.

 مدارک و شرایط لازم جهت اخذ اقامت کاری در کشور سوئد

– اولین قدم جهت تقاضا برای اقامت کاری، پیشنهاد کار از جانب کارفرما در کشور سوئد می‌باشد، که در صورت توافق بین شما و کارفرما، کارفرما بایستی به ادارهٔ کار در سوئد اعلام نماید. که این پروسه با درج آگاهی‌ استخدامی در سایت ادارهٔ کار آغاز میشود، که قانونأ بایستی به مدت ۱۰ روز این آگهی از طرف کارفرما و شرکت مربوطه در سایت ادارهٔ کار سوئد درج گردد.

– تأئید قرارداد کاری توسط سندیکا یا اتحادیه گارگری یکی‌ دیگر از ملزومات این پروسه می‌باشد، یعنی‌ کارفرما موظف به فرستادن قرارداد و تاییدهٔ سندیکا خود می‌باشد، که کارفرما را  موظف به رعایت تمام حق و حقوق فرد استخدامی از روز اول مینماید.

– در نظر گرفتن حداقل حقوق و مزایا برای فرد استخدامی، که با توجه به مشاغل مختلف متفاوت می‌باشد و دارای عرف و قانون خود می‌باشد.

– فرد استخدامی موظف به داشتن بیمه اجتمایی‌ می‌باشد، که این مهم بایستی توسط کارفرما تقاضا و انجام گردد.

– داشتن پاسپورت دارای حداقل ۶ ماه اعتبار، برای فرد متقاضی کار. 

– فرد متقاضی کار چنانچه متأهل باشد ملزم به ارایه سند ازدواج و شناسنامه خود و همسر خود می‌باشد که صدرصد بایستی ترجمه و به تایید وزارت امور خارجه در آید.

– رفرنس و یا توصیه نامه از چندین کارفرما جهت تأئید فرد مبنی بر سابقهٔ کاری، یعنی‌ فرد متقاضی تجربه و سابقهٔ کاری را دارا می‌باشد. ( این توصیه نامه‌ها بایستی مرتبط با کار تقاضا شده در کشور سوئد باشد، به طور مثل فرد پرستار بایستی بتواند سوابق خود را در کشوری که زندگی‌ کرده را  به عنوان پرستار نشان دهد).

– تکمیل و پر کردن تقاضا نامه  ادارهٔ مهاجرت توسط کارفرما و فردی که استخدام خواهد شد، در حل حاضر تقاضا نامه‌ها  بیشتر به صورت آن‌ لا آین انجام میگردد. فراموش نشود که اقدام اینترنتی پروسه اقامتی شما را سرعت می‌بخشد.

– در صورت داشتن فرزند و یا فرزندان زیر ۱۸ سال، نیز می‌بایست مشخصات فردی هر فرزند نیز به ادارهٔ مهاجرت اعلام گردد، برای این امر ترجمه شناسنامه فرزندان و پدر و مادر الزامی است.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy