Äktenskapsskillnad, bodelning, äktenskapsförord och gåvobrev | HI Law Firm

Äktenskapsskillnad, bodelning, äktenskapsförord och gåvobrev

Om du är gift och vill skilja dig måste du ansöka om äktenskapsskillnad hos Tingsrätten. Olika handlingar ska bifogas i ansökan. Bland annat ska en blankett fyllas i. Vilken blankett som blir aktuell för dig i ditt fall beror på ifall du och din partner är överens om äktenskapsskillnaden eller ej. Samma sak gäller för registrerat partnerskap.

Har ni barn under 18 år ska ni dessutom ta ställning till huruvida vårdnaden ska vara gemensam eller ej. Har ni hemmavarande barn som är era gemensamma eller din makes/makas får ni alltid en betänketid vid ansökan om äktenskapsskillnad. Likaså gäller om någon av er inte vill skiljas. Bor ni däremot inte tillsammans med egna barn och ni gemensamt ansöker om äktenskapsskillnad kan ni få en meddelad dom av tingsrätten så snart som möjligt. Ni kan även få en betänketid om ni så vill. Även om ni har barn eller om någon av er inte vill skiljas behövs ingen betänketid i det fall ni har bott isär i mer än två år. I detta fall behövs ett särlevnadsintyg vilket undertecknats av två personer vilka känner er väl.

Betänketiden är mellan sex månader upp till ett år. Efter att sexmånadersfristen löpt ut måste ni meddela tingsrätten att ni fortfarande vill skiljas för att få äktenskapsskillnaden fullföljd. Lämnas inte meddelandet inom ett år från och med tiden då den första ansökan om äktenskapsskillnad gjordes resulterar det i att ärendet avskrivs.
Vi på H I Juristbyrå hjälper Er vid skilsmässoförfarandet.

Bodelning

När äktenskapet upplösts sker en bodelning. Bodelning kan även ske vid upplösning av ett samboskap om någon av samborna begär det. En bodelning kan även göras under ett äktenskap, utan att det är fråga om någon skilsmässa.
Bodelning upprättas av båda tillsammans. Formkravet är att den ska vara skriftlig och undertecknad av båda. Bodelningen registreras hos Skatteverket. En bodelning enligt sambolagen registreras däremot inte.

Äktenskapsförord 

I en bodelning ingår giftorättsgods. Enskild egendom ingår inte i bodelningen. Makar eller blivande makar kan dock avtala om att viss egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom. Detta avtal kallas för äktenskapsförord. Egendom som egentligen ska vara gemensamt giftorättsgods kan alltså genom äktenskapsförordet bli enskild egendom. Makarna kan dock genom ett nytt äktenskapsförord bestämma att egendomen ska vara giftorättsgods. 

Efter att äktenskapsförodet har undertecknats av båda makarna ska dt registreras hos Skatteverket.
Vi på H I Juristbyrå hjälper Er att upprätta äktenskapsförord.

Gåvor mellan makar

Makar kan under sitt äktenskap ge varandra gåvor. För att en gåva ska bli giltig krävas att den uppfyller de formella krav som uppställs. En gåva ska registreras hos Skatteverket. På så sätt kan gåvan även bli giltig gentemot gåvogivarens långivare (borgenärer).
Kanske vill du ge bort en del av fastigheten till din make/maka? Innan du skickar in din ansökan om lagfart till Lantmäteriet ska gåvohandlingen vara registrerad hos skatteverket. Vidare fordras att gåvogivarens namnteckning bevittnas av två personer – i annat fall godkänns inte handlingen av Lantmäteriet.
Vi på H I Juristbyrå hjälper Er att upprätta gåvobrev samt hjälper er i registreringsärendet.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy