Femårsregeln – Jämkning av bodelning

Om makar inte har ett äktenskapsförord i samband med skilsmässa så delas enligt huvudregeln värdet av deras egendom lika vid separationen. Egendomen ovan kallas för giftorättsgods och det gäller oavsett vem som köpt egendomen. Det finn dock ett undantag som kan göras gällande när det varit fråga om mycket kortvariga äktenskap.

Av 12 kap. 1 § äktenskapsbalken framgår en särskild jämkningsregel som förklarar att ett undantag kan göras från huvudregeln om likadelning om det skulle framstå som oskäligt med hänsyn till äktenskapets längd men även makarnas ekonomiska förhållanden i övrigt. Grundtanken bakom jämkningsregeln är att det inte ska vara möjligt för någon utav makarna att ”skilja sig till pengar”.

För att jämkningsregeln ska kunna göras gällande måste äktenskapet anses ha varit kortvarigt och inte längre än fem år. Jämkningen ske med utgångspunkt från ”trappmodellen” där personen med mest delningsbart giftorättsgods kan ta undan 1/5 av sitt delningsbara giftorättsgods för varje år som det är kvar tills makarna skulle varit gifta i fem år.

Konkret skulle det innebära att endast 3/5 av en makes giftorättsgods ska gå till delning om äktenskapet varat i tre år. För makar som varigt gifta i kortare än ett år kan man utgå från modellen ovan och göra avdrag månadsvis. För ett äktenskap som varat i tre månader ska endast 3/60 gå till delning.Det innebär således att en väldigt liten del av giftorättsgodset går till delning om det varit fråga om ett väldigt kortvarigt äktenskap.

Har du frågor gällande ovan eller andra funderingar kring familjerätten så är du välkommen att kontakta oss.

 

 

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy