Arbetstillstånd i Sverige

Har du fått ett jobberbjudande i Sverige? Kontakta oss för att säkerställa att anställningsvillkoren är i linje med migrationsverkets uppställda krav.

Kontakta Oss
Eller Ring 0046 10 179 69 00

Hur ansöker du om arbetstillstånd i Sverige?

Steg 1

Kontakta oss om du har eller kommer att erbjudas ett jobb i Sverige

Steg 2

Våra jurister kommer att informera dig om de relevanta dokument som du behöver förse oss för att genomgå en granskning av den avsedda anställningen.

Steg 3

När vi har gjort en preliminär bedömning av anställningsvillkoren och företagets ekonomiska situation ber vi dig och arbetsgivaren att underteckna en fullmakt så att vi kan starta processen.

Kontakta oss idag och prata med en av våra jurister.

BOKA TID

Eller mejla: info@hilaw.se

Det är viktigt att dina anställningsvillkor är under korrekta förhållanden – vi kan hjälpa dig med hela arbetstillstånd processen med omsorg och på ett effektivt sätt

Hur man ansöker om arbetstillstånd i Sverige.

En utlänning som inte har permanent uppehållstillstånd eller uppehållsrätt och inte är medborgare i ett annat nordiskt land måste ansöka om arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. Enligt huvudregeln måste en sådan ansökan ha sökts och beviljats tillstånd innan inresa. Undantag gäller till exempel om den sökande har rätt till uppehållstillstånd som flykting eller annan person som behöver skydd eller om sökanden redan har fått ett tillfälligt uppehållstillstånd och måste ansöka om ett förlängt uppehållstillstånd för sin anställning. Nedan följer en beskrivning av vårt arbete från den första kontakten till den färdiga ansökan.

Grundkravet för att inleda ansökan om arbetstillstånd är att den sökande måste ha fått ett anställningserbjudande från en arbetsgivare i Sverige. Den erbjudna anställningen måste vara i linje med de villkor och krav som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Dessutom måste arbetsgivaren erbjuda en heltäckande försäkring för den anställde, vilket innebär tjänstepensionsförsäkring, sjukförsäkring, livförsäkring och trygghetsförsäkring. Därför är det av central betydelse att en sådan omfattande ansökan granskas grundligt och görs på ett korrekt sätt. När ett arbetstillstånd beviljas är det giltigt i två år och avser gälla endast för den specifika anställningen samt arbetsgivaren. Vi på H I Juristbyrå hjälper våra klienter med hela arbetstillstånd processen från början tills ansökan har skickats och en viss uppföljning av ärendet efter att en ansökan har gjorts. Specifikt innebär vårt arbete att vi representerar både sökande och arbetsgivare under processen.

Vi granskar inledningsvis relevant information; Vi gör också en preliminär översikt över företagets generella ekonomiska situation baserat på företagets nuvarande balans- och resultatrapport. På detta sätt kan vi i ett tidigt skede av processen säkerställa om det finns korrekta förutsättningar för att uppfylla kraven för ett arbetstillstånd och lämna in en fullständig ansökan. God kommunikation med både klienten och arbetsgivaren är nyckeln till en effektivt framgångsrik process.

Kontakta oss

Behöver jag arbetstillstånd för att arbeta i Sverige?

 Ja, det krävs arbetstillstånd för att arbeta i Sverige.

Arbetstillstånd krävs i följande situationer:

 • Du är anställd i Sverige, antingen av arbetsgivaren själv eller genom en byrå som tillhandahåller personal till ett företag i Sverige; och/eller
 • Du har överförts inom en organisation.

Behöver jag ett kontrakt för att få arbetstillstånd?

Ja, du måste ha ett anställningsavtal för att få arbetstillstånd.

Anställningsavtalet måste vara vederbörligen undertecknat av båda parter (medarbetaren och arbetsgivaren).

Om anställningsavtalet är avfattat på ett annat språk än svenska eller engelska ska det översättas. En kopia av originalhandlingen ska också bifogas ansökan.

Krävs kollektivavtal på arbetsplatsen?

Nej. Det krävs dock att anställningsvillkoren enligt ditt anställningsavtal är minst i nivå med de svenska kollektivavtalen eller som är sedvanliga inom yrket eller branschen.

Behöver arbetsgivaren erbjuda mig en försäkring? Om så är fallet, vilka?

Ja. Arbetsgivaren måste ha olika försäkringar på plats när din anställning påbörjas, bland annat:

 • Hälsoförsäkring;
 • Livsförsäkring;
 • Säkerhetsförsäkring; och
 • Tjänstepensionsförsäkring.

Vilken lön behöver jag för att få arbetstillstånd?

Grundregeln för beviljande av arbetstillstånd är att personen är självförsörjande och inte blir beroende av socialförsäkringen i Sverige. Detta innebär en minimilön på 13 000 SEK per månad före skatt som ett absolut minimum. Utöver detta måste lönen vara i par med eller högre än den lönestandard som fastställts i kollektivavtal eller på den nivå som fastställts av relevant fackförbund för den specifika sektorn eller branschen.

Finns det några språkkrav för ett arbetstillstånd?

Det finns inga språkkrav enligt svensk lag, men Migrationsverket kan kräva att du har en viss kunskapsnivå i svenska eller engelska, beroende på hur viktigt kommunikationen är i ditt yrke.

Hur länge gäller arbetstillståndet? Påverkar avtalstiden arbetstillståndets giltighetstid?

Huvudregeln är att Migrationsverket i första hand beviljade arbetstillstånd för högst två år. Det är möjligt att ansöka om förlängning (ytterligare två år) innan tillståndet löper ut, så länge som grunderna för det första tillståndet (avseende lön, försäkring och andra anställningsvillkor) är uppfyllda under kursen. av anställningen.

Längden på arbetstillståndet kan minskas under vissa omständigheter:

 • Om ditt anställningsavtal är kortare än två år, kommer tillståndet att utfärdas för kontraktets varaktighet.
 • Om ditt pass är under två år vid beslutstillfället utfärdas ditt tillstånd för att matcha ditt pass giltigt.

Är det möjligt för mig att byta arbetsgivare eller yrke under tiden för mitt arbetstillstånd?

Du kan inte byta arbetsgivare eller yrke under de första två åren eftersom arbetstillståndet baseras på ditt anställningsavtal. Därför kommer du att vara bunden till en specifik arbetsgivare och yrke under ditt arbetstillstånds giltighetstid.

Men när du har arbetat i Sverige i två år kommer den eventuella förlängningen av ditt arbetstillstånd endast att vara knuten till ett visst yrke. Du är då, efter att ha fått ett positivt beslut om din förlängning, fri att byta arbetsgivare som du finner lämpligt. Om ditt nya jobb innebär byte av yrke måste du skicka in en ny ansökan.

Hur fungerar processen?

Din tjänst behöver ha varit utlyst i totalt 10 dagar genom Arbetsförmedlingen innan du skriver på ditt anställningsavtal.

När du har ett påskrivet arbetsavtal med din arbetsgivare kan processen med att ansöka om arbetstillstånd börja. Om du anlitar H I Juristbyrå för att hjälpa dig i ansökningsprocessen tar vi hand om alla nödvändiga steg åt dig.

Processen kommer att påbörjas när vi lämnar ett anställningserbjudande till berörd fackförening som kommer att uttala sig om den lön och försäkring du arbetsgivare erbjuder. Om lönen och försäkringarna är acceptabla kan vi påbörja ansökningsprocessen. Vid registreringen ska du betala Migrationsverkets ansökningsavgift eller låta oss betala den om det passar dig bättre.

Efter cirka 9-18 månader får du en kallelse till den svenska ambassaden i ditt hemland för att visa upp ditt pass och lämna biometri. Efter cirka två veckor utfärdas ett uppehållstillståndskort som du måste hämta genom att personligen besöka ambassaden.

Du måste resa till Sverige och börja arbeta inom 4 månader från att du fått ditt uppehållstillstånd.

Hur lång tid tar processen, från min ansökan till ett positivt beslut?

När vi lämnat in den ifyllda ansökan varierar handläggningstiden på Migrationsverket beroende på vilket yrke du valt.

Handläggningstiden är i allmänhet mellan 9 och 18 månader. För ytterligare information om handläggningstiden för ansökningar om samma yrke som ditt, besök Migrationsverkets hemsida.

Det är också viktigt att notera att denna tidslinje kan vara kortare eller längre beroende på migrationsbyråernas arbetsbelastning vid varje given tidpunkt. Tyvärr är detta något som vi inte kan påverka.

Om ansökan behöver ändras kommer det att påverka handläggningstiden i hög grad. Eftersom H I Juristbyrå  alltid ser till att ansökan är komplett innan vi skickar in den, minimeras handläggningstiden samtidigt som vi använder vår hjälp i detta ärende.

Kan jag ta med min familj? Måste jag försörja min familj och hur hög måste min lön vara?

Ja. Din fru/make/sambo och ogifta barn under 21 år kan få tillstånd om de får ekonomiskt försörjning av dig. Detta försörjningskrav innebär att din lön behöver täcka kostnaderna för boende och så kallade ’normala levnadskostnader’ för dig och dina familjemedlemmar. Beloppet varierar beroende på din typ av boende och vilka/hur många familjemedlemmar du tar med dig.

Efter att kostnaden för din bostad är täckt behöver du följande belopp kvar efter skatt:

 • (Normal mängd, år 2023)
 • 9 445 kr för dig och din partner
 • 3 055 kr för barn 0–6 år
 • 3 667 kr för barn 7–10 år
 • 4 279 kr för barn 11–14 år
 • 4 889 kr för barn 15 år eller äldre.

Finns det några specifika bostadskrav? Hur påverkas de om jag tar med min familj?

Det finns inga särskilda bostadskrav för en ensamstående som vill få arbetstillstånd i Sverige.

Om du får ett tillfälligt uppehållstillstånd för att arbeta i Sverige och vill att din familj ska komma och bo hos dig i Sverige är du försörjningspliktig. Detta underhållskrav innebär att du ska ha en månadsinkomst som täcker kostnaderna för boende och levnadskostnader för dig själv och dina familjemedlemmar, det så kallade ”normalbeloppet”.

”Normalbeloppet” varierar beroende på vilka, och hur många, familjemedlemmar du tar med. Bostadskostnaderna kommer också att variera beroende på vilken typ av bostad du väljer (hyreslägenhet, bostadsrätt eller fristående hus).

Om du väljer att ta med din familj behöver du också se till att ditt boende är av en viss storlek och standard, vilket i sin tur påverkar boendeutgifterna. Storleken och standarden som krävs varierar också beroende på vilka, och hur många, familjemedlemmar du tar med dig. Du behöver minst ett rum för dig och din partner, och minst ett rum per två barn. Observera att du behöver vara den enda som är registrerad som boende på adressen om du tar med din familj. Att hyra rum/rum i hus räcker inte, du behöver ha ett kontrakt på en lägenhet eller ett hus där du och din familj ska bo ensamma.

Hur och när kan jag ansöka om permanent uppehållstillstånd?

Du kan ansöka om permanent uppehållstillstånd när du har arbetat i Sverige i 4 år under de senaste 7 åren.

Om du ansöker om förlängning av ditt arbetstillstånd kan du samtidigt ansöka om permanent uppehållstillstånd. För att få permanent uppehållstillstånd behöver du ha arbetat hos arbetsgivaren/inom det yrke som ditt arbetstillstånd gäller, och du måste även kunna försörja dig ekonomiskt och leva ett ordnat liv.

En individuell bedömning av om du kan leva på din inkomst kommer att göras. Din lön behöver täcka dina boendekostnader och det så kallade normalbeloppet för en ensamstående vuxen (som år 2022 är 5 157 kr per månad för en ensamstående vuxen). Bostadskostnaderna beror på vilken typ av bostad du bor i (hyreslägenhet, bostadsrätt eller fristående hus). Detsamma gäller för varje vuxen medsökande, de behöver visa att de kan försörja sig för att få permanent uppehållstillstånd.

En framåtblickande bedömning av om du kommer att leva ett ordnat liv i Sverige kommer att göras. Migrationsverket kommer att titta på ditt tidigare sätt att leva, inklusive brott begångna i Sverige och utomlands, för att bedöma detta.

Om du inte uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd kan du ändå få förlängning av ditt arbetstillstånd, förutsatt att du uppfyller de kraven.

Vad händer med min familj om jag får permanent uppehållstillstånd?

Din familj kan ansöka om permanent uppehållstillstånd samtidigt som du gör.

För att få permanent uppehållstillstånd behöver en familjemedlem över 15 år leva ett ordnat liv.

En familjemedlem över 18 år ska också bifoga handlingar som visar att de har möjlighet att försörja sig ekonomiskt eller är undantagna från detta krav (till exempel på grund av ålderdom eller andra särskilda omständigheter).

För att ett barn över 18 år ska få permanent uppehållstillstånd behöver det visa att de bor tillsammans med dig och att ni har ett socialt och känslomässigt beroende av varandra som gör det svårt för er att leva åtskilda.

Om din familjemedlem inte uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd kommer de att prövas för anslutningstillstånd till dig som familjemedlem och kan få ett tillfälligt tvåårigt tillstånd om du kan försörja dem.

Hur och när kan jag ansöka om medborgarskap?

Du kan ansöka om medborgarskap genom Migrationsverket.

Migrationsverket kommer att ta hänsyn till olika faktorer i samband med en ansökan om medborgarskap. För att beviljas medborgarskap måste den sökande:

 • Vara permanent uppehållstillståndshavare.
 • Har bott i Sverige under en viss tid (i allmänhet i 5 oavbrutna år).
 • Kunna verifiera din identitet (genom att uppvisa pass eller annan identifieringshandling).
 • Har levt ett ordnat liv. Till exempel genom att inte ha obetalda skulder eller begå några brott i Sverige.

Om du har barn under 18 år som bor i Sverige kan de bli svenska medborgare tillsammans med dig. För att få medborgarskap krävs att:

 • Barnet har permanent uppehållstillstånd.
 • Du har vårdnaden om barnet.
 • Det finns en faktisk koppling mellan dig och barnet (oftast att de bor med dig). och
 • Att de samtycker till att bli svensk medborgare (om barnet är 12 år eller äldre)

Vilka rättigheter har jag i Sverige?

När du är i Sverige med arbetstillstånd har du i princip samma rättigheter som en svensk medborgare, med några få undantag. Du kan inte:

 • Rösta i riksdagsvalet.
 • Göra militärtjänst; och
 • Bli polis.

Vad får jag för konsekvenser om jag begår ett brott?

Beroende på hur allvarligt ditt brott är kan Migrationsverket återkalla ditt uppehållstillstånd, i så fall behöver du lämna landet.

Om du får stanna och fortsätta arbeta i Sverige kommer dina möjligheter att få permanent uppehållstillstånd eller bli svensk medborgare att påverkas av ditt brottsliga agerande.

Migrationsverket kommer att titta på din tidigare livsstil för att bedöma om du kommer att leva ett ordnat liv i Sverige, inklusive skulder och/eller tidigare begångna brott. På grund av detta minskar dina chanser att få permanent uppehållstillstånd och/eller medborgarskap i Sverige om du begår brott under din tid att arbeta i Sverige.

Är det möjligt för mig att åka på semester under tiden jag jobbar i Sverige?

Ja. Semesterlagen gäller för alla anställda i Sverige och ger dig rätt till fem veckors betald semesterledighet varje år. Hur mycket ledighet du kan eller måste ta ut beror på hur länge du har arbetat hos din arbetsgivare under året. För ytterligare information om din specifika situation rekommenderar vi att du kollar med din arbetsgivare eller fackförbund vad som gäller för dig

Kan H I Juristbyrå hjälpa mig att hitta en arbetsgivare i Sverige?

Tyvärr är detta inte en tjänst som vi tillhandahåller för tillfället.

Vi kan endast hänvisa dig till den svenska arbetsförmedlingen genom vilken du kan bli bekant med den svenska arbetsmarknaden. När du har hittat ett jobb som intresserar dig och skrivit på ett anställningsavtal i Sverige hjälper vi på H I Juristbyrå dig gärna med din ansökan om arbetstillstånd.

Boka tid med en av våra jurister som kommer att granska ditt ärende

GDPR

Behandling av personuppgifter – H I Juristbyrå - GDPR Den 25 maj 2018 träder EU:s nya…