GDPR

Behandling av personuppgifter – H I Juristbyrå – GDPR

Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) i kraft och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Det är viktigt för H I Juristbyrå AB att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

H I Juristbyrå arbetar alltid för att din personliga integritet ska respekteras samt behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande nationell och internationell personuppgiftslagstiftning. EU:s dataskyddsförordning anger de regler som vi har att följa vid behandling av dina personuppgifter och vi kommer i det följande ge dig information om hur H I Juristbyrå behandlar personuppgifter i enlighet med denna förordning.

Personuppgiftsansvar

H I Juristbyrå är personuppgiftsansvarig för den lagring och behandling som sker av personuppgifter hos byrån. Den behandling av personuppgifter som sker utgår från de grundläggande principerna vid personuppgiftsbehandling; laglighet, korrekthet och öppenhet, ändamålsbegränsning, riktighet, lagrings- och uppgiftsminimering samt integritet och konfidentialitet.

Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att all personuppgiftsbehandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning samt att de ändamål som berättigar behandlingen är adekvata samt korrekta under hela behandlingsperioden.

Behandling av personuppgifter

H I Juristbyrås hemsida kan besökas utan att några personuppgifter registreras, därmed lagras eller behandlas inga personuppgifter vid enbart besök på hilaw.se.

När klienter eller andra intressenter tar kontakt med H I Juristbyrå, via e-mail, telefonsamtal, chatt eller annan jämförbar kontaktsida, lämnas generellt sett vissa uppgifter som lagras hos oss i den mån de är nödvändiga för behandlingen av uppdraget eller frågan.

Vi samlar även in de personuppgifter som lämnas till oss i samband med rådgivningsmöten, inkommande uppdrag samt under pågående uppdrag då uppgifter behandlas.

Sedan 2017 har H I Juristbyrå tagit ett aktivt beslut att inte kontakta klienter eller andra personer via mail med reklam eller annan marknadsföring i syfte att ingen ska bli kontaktad utan att ha sökt hjälp eller information hos oss.

Personuppgifter som behandlas och lagras

Personer som kontaktar H I Juristbyrå via mail, telefon, chatt eller via annan jämförbar kontaktsida lämnar personuppgifter som gör det möjligt för oss att ta kontakt med den registrerade samt genomföra ett rådgivningsmöte. Dessa uppgifter behandlas i den mån de är nödvändiga för den förfrågan eller uppdrag som personen efterfrågat och lagras i de fall då uppdrag lämnas till oss för vidare hantering.

För det fall den registrerade som tagit kontakt med oss inte lämnar ett uppdrag till H I Juristbyrå och inte på annat sätt vill erhålla fortsatt tjänst och det därmed inte finns något fortsatt ändamål för behandlingen av personuppgifterna kommer vi radera dessa.

Undantag görs emellertid för uppgifter om namn, telefonnummer och mailadress då dessa uppgifter lagras i ett register för klienter som har haft rådgivningsmöten även efter genomförandet av den aktuella tjänsten. Detta i syfte att kunna ta kontakt med dessa personer i framtiden samt kunna ha informationen tillgänglig för det fall dessa personer kontaktar oss igen. För det fall den registrerade, som enbart har dessa uppgifter registrerade hos oss samt, inte har pågående uppdrag hos H I Juristbyrå begär att dessa uppgifter raderas kommer vi omedelbart att ta bort dessa.

Personer som är registrerade hos oss med anledning av att de har pågående, kommande eller avslutade uppdrag kan komma att ha personuppgifter som behandlas av byrån i en mer omfattande grad.

Vi kan även komma att komplettera de personuppgifter som är nödvändiga för uppdraget genom inhämtning av information från myndigheter och andra aktörer.

För vilka ändamål behandlas och lagras personuppgifterna?

Den behandling av personuppgifter som H I Juristbyrå utför är nödvändig för att fullfölja de avtal vi ingår med den registrerade och har godkänts av den registrerade genom samtycke för det aktuella ändamålet. Dessa samtycken lämnas dels vid registrering inför ett rådgivningsmöte och vid inledande av kontakt med oss, dels vid lämnande av fullmakt inför ett uppdrag.

Den registrerade har alltid möjlighet att invända mot det angivna ändamålet för behandlingen av dennes personuppgifter och vi kommer i ett sådant fall gå igenom och säkerställa huruvida det föreligger ett berättigat ändamål för behandlingen och vidta åtgärder i förhållande till utfallet.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifterna?

Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter, i förhållande till klienter som vi har avtalat med rörande utförande av ett uppdrag, är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra det uppdrag som vi har åtagit oss.

Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter, i förhållande till personer som tar kontakt med oss för att ställa frågor alternativt boka ett rådgivningsmöte, grundar sig i en intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för de ändamål som rör klientens eller våra berättigade intressen, såsom att exempelvis hantera besöket eller kontakten med klienten, och att dessa överväger andra intressen såsom personlig integritet i det aktuella fallet. De personuppgifter som behandlas på denna lagliga grund utgörs inte av andra uppgifter än namn, telefonnummer och e-mailadress.

När vi behandlar personuppgifter i syfte att analysera och utveckla vår verksamhet föreligger en laglig grund för behandlingen utifrån vårt berättigade intresse av att förbättra vår verksamhet.

De som kan ta del av personuppgifterna

Vid behandling av personuppgifter i anslutning till uppdrag från klienter är utgångspunkten att enbart anställda personer på H I Juristbyrå kan ta del av personuppgifterna. Undantag till denna utgångspunkt sker i de fall då uppdraget kräver att personuppgifterna delas med ansvarig myndighet eller tredje part för att kunna fullfölja uppdraget, den lagliga grunden för behandlingen i ett sådant fall är för att det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen av personuppgifterna.

I de fall då personuppgifterna delas med en myndighet eller annan tredje part kommer den registrerade få information om detta på förhand och kan i samband med detta invända för det fall denna inte vill att uppgifterna delas med den aktuella tredje parten. För det fall uppdraget inte kan fullföljas till följd av en sådan invändning förbehåller sig H I Juristbyrå rätten att behålla arvodet samt i samband med detta avbryta uppdraget.

Period under vilken personuppgifterna kommer lagras

H I Juristbyrå lagrar personuppgifter endast i den mån de är nödvändiga med hänsyn till ändamålet för behandlingen av uppgifterna då lagringsminimering ständigt iakttas, detta förutsatt att uppgifterna inte måste sparas längre enligt lag.

De personuppgifter som är lagrade hos oss som kan komma att behandlas inför, under och i vissa fall efter att ett uppdrag hanteras i den mån dessa är nödvändiga för ändamålet samt eventuella framtida uppdrag som kan väntas i direkt anslutning till aktuellt uppdrag.

Dina rättigheter som registrerad hos H I Juristbyrå

H I Juristbyrå AB, org. nr. 559005-2600, adress Carl Akrells gata 4, 11551, Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandling och lagring av dina personuppgifter och ansvarar för att dessa behandlas adekvat i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Alla personer som är registrerade hos oss har rätt att, i den mån dessa inte omfattas av sekretess, få information om vilka uppgifter som är registrerade hos oss samt att få begära rättelse eller raderande av personuppgifter som inte längre är nödvändiga för det ändamål som de tidigare har behandlats. Vidare har personer som är registrerade hos oss rätt att anföra motskäl till viss behandling av uppgifterna och begära att behandlingen avslutas eller begränsas.

De personer som är registrerade hos oss har vidare även rätt att få ut de personuppgifter som är registrerade hos oss, med begränsning för eventuell sekretess, i syfte att kunna överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Alla personer som arbetar på H I Juristbyrå har tystnadsplikt och inga personuppgifter som finns lagrade hos oss kommer lämnas till tredje part utan den registrerades samtycke.

Vid frågor kring eller klagomål på H I Juristbyrås behandling av personuppgifter är ni välkomna att kontakta oss via mail alternativt via telefon på (+46) 08 6840 5555.

 

 

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy