Sekretessavtal

Sekretessavtal | HI Law Firm

Vad är ett sekretessavtal?
För att inte skyddsvärd information hos ett företag ska nå ut till oönskade personer och företag kan ett sekretessavtal upprättas. Sekretessavtalet innebär en förbindelse där parterna inte får avslöja viss information. Syftet med sekretessavtal i näringslivet är att skydda värdefull information från att komma ut och därigenom skada företaget.

Några exempel på information som skyddas i sekretessavtal är företagsidéer, produktionsmetoder och specialkunskap (know-how). Sekretessavtal eller en sekretessklausul är även vanligt förekommande i anställningsavtal.

Att ingå sekretessavtal
Sekretessavtal kan vara både ensidiga, då ena parten överlämnar information till den andra, och ömsesidiga, då båda parter förbinder sig att hemlighålla informationen som utbyts.

Generellt råder stor avtalsfrihet vid upprättande av sekretessavtal. Dock kan lagen om företagshemligheter i vissa fall avgöra de rättsliga konsekvenserna av avtalet. På grund av avtalsfriheten är det viktigt att sekretessavtalet är tydligt och att det framgår klart vilka uppgifter som ska hållas hemliga. Detta gör att det är svårt att gå efter en färdig mall när sekretessavtalet ska upprättas.

På H I Juristbyrå kan vi hjälpa dig att upprätta eller förhandla fram ett sekretessavtal som är anpassat efter dina, eller ditt företags, intressen och behov.

Hur länge gäller sekretessen?
Det är upp till parterna att komma överens om hur länge sekretessen gäller. Sekretesstiden behöver inte motsvara avtalets giltighetstid. I ett anställningskontrakt kan det avtalas om att arbetstagaren inte får lämna ut informationen även under en viss tid efter att anställningen upphört.

Innehåll
För att sekretessavtalet ska vara tydligt och heltäckande bör följande punkter ingå.

  • Syfte – vad är ändamålet med att informationen ska hemlighållas?
  • Omfattning – vilken information ska sekretesshållas?
  • Användning av informationen – hur får motparten använda informationen i sin egen verksamhet?
  • Spridning – vilka personer får informationen delas med och under vilka förutsättningar?
  • Eventuellt återlämnande – vad händer med informationen när den inte längre används eller är nödvändig för motparten?
  • Avtalsbrott – skadestånd, vite m.m.
  • Avtalstid och sekretesstid – hur länge gäller avtalet och hur länge ska informationen hållas hemlig?

 

 

 

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy