Arvoden

Vi på HI Juristbyrå erbjuder alltid våra klienter marknadsanpassade och konkurrenskraftiga priser, där arvodet fastställs i samråd med klienten för varje enskild ärende.

Då våra tjänster är tidsbaserade är det svårt, att på förhand, ange några fasta priser i det enskilda fallet. Många olika faktorer kan komma att spela in vid fastställandet av ombudskostnaderna, som t.ex. tidspress i arbetet, ärendets komplexitet, undersökande arbete etc. Kontakta oss så kan vi ge Dig en uppskattning kostnaderna i Ditt unika fall.

Vi på HI Juristbyrå ser till att Du fortlöpande hålls underrättad om kostnader för det juridiska uppdrag som Du anlitar oss för.

Juristbyrån kommer att fakturera sitt arvode i löpande takt och i vissa fall månadsvis i efterskott.

Vid rättsskydd kommer Juristbyrån att kontinuerligt skicka fakturor till klienten. Avslutningsvis kommer Juristbyrån att skicka en kopia på fakturan till rättsskyddsbolaget. Detta kommer att resultera att eventuella utfallande rättsskyddsbelopp skall betalas till klienten direkt.

Juristbyrån kommer inte att skilja mellan tidspillan för resor eller utfört arbete på kontoret. Vi kommer att debitera klienten som vanligt nerlagd tid för ett ärende.

Betalningen av fakturan till Juristbyrån ska ske inom 10 dagar från fakturadatum.

För det fall klienten inte erlägger arvodet av Juristbyråns fakturor, förhåller sig juristbyrån att, vid meddelande, avträda uppdraget samt allt vidare arbete för klientens räkning.

Enligt räntelagen har vi rätt att ta ut en dröjsmålsränta som motsvarar referensränta + 8% en månad efter att fakturan skickats.

Dröjsmålsränta utgår från fakturans förfallodag med referensränta + 8 %.

Vid påminnelse har juristbyrån rätt att lägga påminnelse avgift på 60 kronor.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy