Barnets bästa - migration rättsligt perspektiv | HI Law Firm

Barnets bästa – migration rättsligt perspektiv

FN:s barnkonvention, som förpliktar Sverige att utgå från barnets bästa i alla åtgärder som rör barn, gäller även när barn söker asyl och uppehållstillstånd.

För att förtydliga att principen om barnets bästa ska tillämpas också i migrationsrätten finns principen särskilt stadgad i Utlänningslagen, som innehåller bestämmelser om asyl och uppehållstillstånd.

Det innebär att Migrationsverket är skyldig att ta särskilt hänsyn till barnets bästa i alla ärenden där barn är inblandade.

 Några grundläggande bedömningsfaktorer, för att avgöra barnets bästa i en asylutredning, är barnets identitet, uppfostran, språkliga och kulturella bakgrund, särskilda utsatthet och skyddsbehov.

Tre grundläggande behov för alla barn

  1. Omvårdnad och skydd för att kunna överleva och utvecklas
  2.  Ett stabilt och varaktigt förhållande med båda föräldrar
  3.  Respekt för sin integritet, att få känna att de har en meningsfull uppgift och få ta ansvar och påverka sin egen situation med stigande ålder och mognad

Dessa behov måste Migrationsverket och domstolen alltid beakta när de beslutar om barns rätt att få stanna i Sverige.

Asylprocessen

För barn kan asylprocessen vara särskilt påfrestande, och därför ska särskild hänsyn tas vid handläggning av en asylansökan från ett barn. En följd av det är att ett barn har rätt att ha med sig en vuxen under hela asylutredningen.

Barn har en rätt att skyddas och utvecklas vart de än är. Därför har alla barn, som genomgår en asylutredning, rätt att gå i skolan på samma villkor som svenska barn och rätt till gratis tand- och sjukvård.

Hänsyn till familjen

Att beakta barnets bästa innebär inte att Sverige som regel ska ta emot alla barn som söker asyl och uppehållstillstånd, i tron att Sverige skulle vara ett bättre land att växa upp i, oavsett barnets bakgrund. T.ex. är det viktigt att beakta om barnet kan återförenas med sitt familj i hemlandet eller ett annat land, vilket är ett uttryck för barnets rätt till familj, som är stadgat i FN:s barnkonvention. Därför ska svenska myndigheter arbeta aktivt för att hitta barnets föräldrar eller annan familj, när barnet kommit ensam till Sverige, för att se om det finns möjlighet till en återförening.

Uppehållstillstånd

I reglerna om ansökan om uppehållstillstånd för personer som redan befinner sig i Sverige finns en särskild regel som ger uttryck för principen om barnets bästa. Medan det krävs ”synnerligen ömmande omständigheter” för att vuxna ska beviljas uppehållstillstånd, räcker det med ”särkilt ömmande omständigheter” när det gäller barn. Det behöver alltså inte finnas lika allvarliga omständigheter för att ett barn ska få stanna i Sverige.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy