Rättshjälp | HI Law Firm

Rättshjälp

Vad är rättshjälp?
Rättshjälp är ett ekonomiskt stöd för dig som inte har möjlighet att själv betala de kostnader som följer av en rättsprocess. Om du beviljas rättshjälp innebär det att staten står för en del av dina rättegångskostnader. Andelen som du måste bekosta själv bestäms utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

I vilka fall kan rättshjälp ges?

Rättshjälp kan vanligtvis ges enbart i tvistemål (alltså inte i brottmål och förvaltningsmål, där du istället har rätt till en offentlig försvarare). Särskilda regler för rättshjälp gäller för familjerättsliga tvister (äktenskapsskillnad, vårdnad av barn m.m.). Om du inte är svensk medborgare eller inte är bosatt i Sverige har du rätt till rättshjälp om tvisten tas upp i svensk domstol och det finns särskilda skäl för rättshjälp.

För att få rättshjälp ska tvisten röra ett värde som uppgår till minst ett halvt prisbasbelopp (ett halvt prisbasbelopp år 2015 är 22 250 kr). Ärendet måste också vara mer omfattande än enkla registreringsärenden (till exempel lagfart eller upprättande av äktenskapsförord).

Förutsättningar för rättshjälp

1. Rättshjälp har du rätt till om du inte har en hemförsäkring, eller någon annan försäkring, som har ett så kallat rättsskydd (alltså täckning för rättegångskostnader om du skulle hamna i en rättstvist). Om du inte har, men borde ha haft sådan försäkring, utifrån dina ekonomiska och personliga förutsättningar, har du rätt till rättshjälp endast om det finns särskilda skäl (hänsyn tas då till tvistens art och vilken betydelse den har för dig som part).

Därför bör du, innan du ansöker om rättshjälp, kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller.

2. Vanligtvis är det bara privatpersoner som kan ansöka om rättshjälp (i vissa fall har även näringsidkare och dödsbon rätt att ansöka).

3. Du har rätt till rättshjälp om din förmögenhet är mindre än 260 000 kr per år  (vissa undantag gäller för personer som är bosatta i ett annat EU-land).

4. För att du ska få rättshjälp måste det finnas ett behov och bedömas som rimligt i ditt enskilda fall. Bedömningen brukar göras utifrån vilka möjligheter till framgång i målet som finns.

Att ansöka om rättshjälp

Innan du ansöker om rättshjälp ska du ha fått juridisk rådgivning i en till två timmar, vilket du bokar och bekostar själv. Juristerna på H I Juristbyrå kan erbjuda dig den juridiska rådgivningen du behöver.

Vid rådgivningstillfället hjälper juristen eller advokaten dig att komma fram till om en rättsprocess är nödvändig, eller om tvisten kan lösas på något annat, mindre ingripande, sätt. Inför bokningen är det bra att vara tydlig med att det görs i samband med ansökan om rättshjälp, då rådgivningen i så fall bekostas enligt en fast avgift (1628 kr per timme, om din inkomst är mer än 75 000 kr per år).

Om du efter rådgivningstillfället vill gå vidare till domstol ska du ansöka om rättshjälp tillsammans med juristen eller advokaten som du vill ska företräda dig. Vi på H I Juristbyrå hjälper dig med din ansökan så att den blir korrekt. Det är viktigt att den görs på rätt sätt eftersom uppgifterna lämnas ”på heder och samvete”, vilket innebär att du underkastas straffansvar om uppgifterna inte stämmer.

Beslut om rättshjälp fattas vanligtvis av Rättshjälpsmyndigheten, och annars av den domstol dit ansökan har skickats.

Vilka kostnader täcks av rättshjälpen?

När rättshjälp beviljas täcks kostnader för max 100 timmars arbete som ditt juridiska ombud lagt ner på tvisten (längre tidsperiod kan tillåtas genom begäran till domstolen). Utöver det täcker rättshjälpen in bland annat kostnader för att inhämta bevis, annan nödvändig utredning (upp till en kostnad av 10 000 kr), kostnader för tolk och diverse handläggningsavgifter.

Eftersom rättshjälpen generellt täcker enbart en del av kostnaderna som tvisten medför, fastställs en så kallad rättshjälpsavgift när målet är avgjort, vilket är den avgift du kommer behöva betala. Avgiften utgör en procentsats av de totala kostnaderna.

Den part som förlorar i ett tvistemål är skyldig att ersätta motpartens rättegångskostnader. Det gäller även om den förlorande parten har rättshjälp. Finns svårigheter att betala kan Rättshjälpsmyndigheten upprätta en avbetalningsplan.

Min rättshjälpsansökan avslogs, vad ska jag göra?

Rättshjälpsmyndighetens beslut om rättshjälp kan överklagas till Rättshjälpsnämnden. Det måste göras inom tre veckor efter att du tagit del av beslutet. Vill du ha hjälp att överklaga ett beslut är du välkommen att vända dig till oss på H I Juristbyrå.

Kontakta oss på H I Juristbyrå för att få hjälp med din ansökan om rättshjälp, eller om du har några andra frågor kring ämnet.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy