Underhållsbidrag till barn | HI Law Firm

Underhållsbidrag för barn

Om barnet endast bor hos den ena föräldern ska den andre föräldern betala underhållsbidrag.

Underhållsbidragets storlek beror på hur barnets behov ser ut och på hur föräldrarnas totala ekonomi ser ut.

En förälder kan i vissa fall bli skyldig att betala underhållsbidrag även om barnet bor växelvis hos båda föräldrarna.

Om inte föräldrarna kan enas om underhållsbidraget genom ett avtal kan frågan avgöras av domstol.

Kan man göra avdrag på underhållsbidrag för umgängeskostnader?

Om du som förälder betalar underhållsbidrag för ditt barn kan du göra avdrag på underhållsbidraget de dagar du har haft barnet hos dig minst fem hela dagar i streck eller i minst sex hela dygn under en kalendermånad.

Avdrag på underhållsbidraget får du göra först sedan barnet har varit hos dig. Avdraget kan göras på underhållsbidraget för efterkommande månad eller på äldre obetalda bidrag. Om hänsyn till umgängeskostnader har tagits redan när underhållsbidraget fastställdes och bidraget av den anledningen har bestämts till ett lägre belopp än normalt får du inte göra något avdrag. I det fall du betalar underhållsbidrag till Försäkringskassan (underhållsstöd) ska avdraget anmälas dit inom tre månader från utgången av den månad barnet var hos dig.

Vad gäller avdrag ska det erinras om att det står föräldrarna fritt att komma överens om andra regler. Den ene föräldern kan även begära att en domstol fastställer andra regler, men då ska det finnas ”särskilda skäl” för att domstolen ska frångå huvudregeln om avdrag.

Underhållsbidraget höjs varje år

Det följer av lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag att underhållsbidraget i allmänhet höjs underhållsbidraget. Hur stor ändringen av underhållsbidraget blir informeras det om varje år. Har föräldrarna bestämt en särskild indexreglering av underhållsbidraget i ett avtal eller om en särskild indexreglering har fastställts i domstol så gäller den indexregleringen istället.

Kan avtal eller dom om underhållsbidrag kan ändras?

Om föräldrarna har avtal om underhållsbidraget eller låtit domstol besluta i frågan så kan föräldrarna trots det senare komma överens om en ändring av bidraget. En sådan ändring kan komma i fråga vid ändrade förhållanden, exempelvis om någon av föräldrarna fått en underhållsskyldighet mot ett nytt barn eller om inkomsten minskar eller ökar. Här är det bra att skriva ett nytt avtal med hjälp av en jurist. Om föräldrarna mot förmodan inte kan enas om en ändring så kan domstolen besluta i frågan.

Huvudregeln är att underhållsbidraget består fram till att barnet fyller 18 år. I vissa fall kan underhållsbidraget kvarstå fram till att barnet fyller 21 år om barnet i fråga fortfarande går i grundskolan eller gymnasiet.

Underhållsstöd

Underhållsstöd betalas ut av Försäkringskassan. Underhållsstöd blir aktuellt i det fall den ene föräldern inte betalar underhållsbidraget eller om denne betalar mindre än 1273 kr i månaden.

Vad händer om underhållsbidraget inte betalas?

Om den ene föräldern inte betalar underhållsbidrag kan den andre föräldern vända sig till kronofogden för att kräva ut bidraget, alternativt till Försäkringskassan för att få underhållsstöd. Har det gått mer än fem år sedan ett underhållsbidrag skulle betalas kan det inte längre utkrävas.

Vad kan vi göra för dig?

Vi på H I Juristbyrå hjälper Dig med dina frågor om underhållsbidrag. Kanske behöver du hjälp med att skriva ett avtal om underhållsbidrag eller ett biträde i en rättegång? Välkommen att kontakta oss för ytterligare information.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy