Vårdnad, boende, umgänge och barnets bästa | HI Law Firm

Vårdnad, boende, umgänge och barnets bästa

 Vårdnad – Vem har rätt till vårdnaden?

Att ha vårdnad om sitt barn innebär ett ansvar för barnets personliga förhållanden. Vårdnadshavaren har en rätt men också en skyldighet att bestämma i frågor rörande barnets skolgång, sjukvård, ansökan om pass etc.

Vårdnadshavaren ska emellertid visa hänsyn till barnets synpunkter, men också den andra förälderns.

Gifta par har gemensam vårdnad om barnet. Ingås äktenskap efter barnets födsel blir vårdnaden om barnet normalt gemensam vid äktenskapets ingående. I det fall föräldrarna skiljer sig består vårdnaden normala fall.

Par vilka inte är gifta med varandra ger modern ensam vårdnad, men det hindrar inte att föräldrarna ändå bestämmer att vårdnaden ska vara gemensam. Ett faderskap ska då fastställas hos socialnämnden och därefter kan föräldrarna anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet. Det går även bra att anmäla om gemensam vårdnad i ett senare skede – detta görs hos skatteverket eller hos tingsrätten.

En talan om att ändra vårdnaden prövas av domstol. Denna talan kan föras av en eller av båda föräldrarna. Vid prövningen om exempelvis ensam vårdnad ska göras gällande beaktar domstolen vad som är bäst för barnet. Finner domstolen att det är förenligt med barnets bästa att tillförordna vårdnaden om barnet till en av förädlarna kan alltså ensam vårdnad bli aktuellt. En domstol kan dock inte besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det.  

Ensam vårdnad

Det är inte lätt att få ensam vårdnad om sitt barn. Ställning tas till barnets bästa. Omständigheter som kan motivera ensam vårdnad är att en förälder på grund av sjukdom, missbruk, frånvaro etc. är förhindrad att utöva vårdnad om sitt barn. Sammantaget kan konstateras att domstolen ställer höga krav för att tillförordna en av föräldrarna ensam vårdnad.

Barnets boende – Hos vem ska barnet bo?

Om två föräldrar har gemensam vårdnad, men dock inte bor tillsammans kan föräldrarna på egen hand enas om hos vem av föräldrarna barnet ska bo. Det finns även en möjlighet för föräldrarna att sluta ett skriftligt avtal i frågan om var barnets ska bo. Ett sådant avtal ska godkännas av socialnämnden. Kan inte föräldrarna enas får domstol fatta beslut i boendefrågan. Vid domstolens avgörande beaktas barnets bästa.

Umgängesrätt med barn – Har jag rätt att umgås med barnet?

Oavsett om barnet bor hos den ena föräldern har barnet rätt till umgänge med den andre föräldern.
Detta är alltså en rätt för barnet, dock ingen förpliktelse för barnet att umgås med den andre föräldern. Umgängesrätten innebär heller ingen absolut rätt för en förälder att få umgås med sitt barn. Om barnet inte vill träffa en av föräldrarna personligen finns det en möjlighet att hålla kontakt på annat sätt, exempelvis genom telefon, internet eller brevväxling. Att hålla kontakten på annat sätt än att träffas personligen syftar inte till att begränsa barnets rätt att träffa den andra föräldern. Denna möjlighet används exempelvis om barnet och föräldern bor långt ifrån varandra eller om föräldern har begränsad rörelsefrihet på grund av sjukdom, etc. Det kan också vara så att föräldern och barnet inte har haft någon kontakt med varandra på väldigt länge. Under en inledande tid kan det vara bäst förenligt med barnets bästa att påbörja kontakten genom telefon eller brevväxling.

Det åligger föräldrarna ett ansvar att tillse att barnets behov av umgänge tillfredställs med båda föräldrarna. Ansvaret åligger båda föräldrarna oavsett om föräldrarna har gemensam vårdnad eller ensam vårdnad om barnet.

Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnets behov av umgänge med någon annan som står barnet nära blir tillgodosett. I ansvaret ligger att uppmuntra barnet att träffa andra personer som barnet har en nära anknytning till, exempelvis mor- och farföräldrar.

Det finns en möjlighet för föräldrarna att avtala om barnets umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med. Ett sådant avtal ska vara skriftligt samt godkänt av socialnämnden. Socialnämnden beaktar vad som är bäst för barnets bästa.

Avtalet kan skrivas oberoende av om föräldrarna har gemensam eller ensam vårdnad om barnet.

En förälder som vill umgås med sitt barn har rätt att föra en talan om umgängesrätt inför domstol. Även här tar domstolen ställning till barnets bästa. Sådan talan får även föras av socialnämnden.

Barnets bästa 

”Barnets bästa” är centralt i frågor om vårdnad, umgänge, boende etc. Vad ”barnets bästa” innebär är inget som är en gång för alla bestämt. Det är inte de vuxnas behov av att ha barnet hos sig som är avgörande, utan avgörande är barnets behov! När man tar ställning till barnets bästa läggs vikt vid hänsynen till barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling. Här blir en utredning av barnet aktuell. Domstolen har ett ansvar att beakta barnets vilja utifrån barnets mognad och ålder. Det är socialnämnden, på förordnande av domstolen, som genomför utredningen kring barnets bästa. Under utredningen bereds barnets en möjlighet att uttrycka sin mening.

Enligt 6 kap 2a § FB (Föräldrabalken) ska man vid en bedömning om barnets bästa ta hänsyn till om barnet i fråga eller någon annan i familjen riskerar att utsättas för ett övergrepp, att barnet olovligen först bort, hålls kvar eller annars far illa. Samtidigt är det viktigt att beakta barnets behov av att ha en nära och god relation med sina föräldrar.

När det fattas beslut om vårdnad, umgänge och boende tar man ställning till omständigheterna i det enskilda fallet. Det går att utläsa ur 6 kap. i FB att gemensam vårdnad inte alltid är förenligt med barnets bästa. Således kan ensam vårdnad vara det bästa för barnet. Så kan vara fallet om den ena föräldern tillämpat våld mot någon i familjen. Våld inom familjen leder ofta till samarbetssvårigheter föräldrarna emellan och innebär även en risk för att barnet ska drabbas negativt i sin psykiska och fysiska hälsa.

Vid den rättsliga bedömningen behöver inte en dom om misshandel utgöra en garanti för att erhålla ensam vårdnad ska anses vara bäst för barnet. Vidare har det förekommit att våldet under en utredningsprocess om domstols handläggning förminskas och omtolkas till att vara en ”konflikt”, ”meningsskiljaktighethet” eller ”ovilja i samförståndslösningar”. Även om en förälder belagts med ett besöksförbud till följd av misshandel kan rätten i vissa fall anse denna förälder vara en lämplig vårdnadshavare.

Rätten har i vissa fall beslutat att umgänge med en förälder i närvaro av kontaktperson/umgängesstöd kan vara lämpligt i syfte att skydda barnet.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ett barn är i behov av båda sina föräldrar, även när föräldrarna lever åtskilda. Det bästa för barnet är att föräldrarna är ense gällande vårdnad, umgänge och boende. I vissa fall är det förenligt med barnets bästa att frågan om vårdnad, boende eller umgänge fastställs av domstol, samt att exempelvis vårdnaden tillförordnas till en av föräldrarna.

H I Juristbyrå

Vi på H I Juristbyrå kan hjälpa Er föräldrar som har svårt att komma överens i frågor rörande vilken lösning ni kan välja. Med utgångspunkt från ert barns bästa ger vi Er den bästa juridiska hjälp vi har att erbjuda. Vi hjälper Er att upprätta skiftliga överenskommelser, skriva juridiskt bindande avtal rörande vårdnad, umgänge och boende, etc. Vi ställer även upp som ombud i eventuella tvister, domstolstvister.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy