شرکت کلاهبردار | HI Law Firm

Har avsikt att ingå äktenskap eller inleda samboförhållande med någon från utlandet?

H I Juristbyrå kan hjälpa Dig som planerar att ingå äktenskap eller inleda samboförhållande med en person som befinner sig i utlandet. Vi granskar, ger rådgivning samt förbereder ert fall så att ni snabbast möjligt får beslutet från den svenska migrationsverket.

Måste jag försörja min fru / man som jag vill hämta till Sverige?

Den 15 april 2010 infördes försörjningskrav som villkor för att uppehållstillstånd ska beviljas en utlänning på grund av anknytning till en person bosatt i Sverige.
Försörjningskravet betyder att uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person får beviljas bara om anknytningspersonen kan försörja sig och har en bostad av lagom storlek för dig och utlänningen.

Finns det undantag från försörjningskravet?

Kvotflyktingar är undantagna från försörjningskravet. En kvotflykting är en utlänning som har valts emot i Sverige inom ramen för ett avgörande som regeringen har meddelat om överföring av skyddsbehövande till Sverige också alternativt skyddsbehövande m.fl. enligt 5 kap. 3 c § 5 är befriad från försörjningskravet.
Försörjningskravet gäller inte i det fall anknytningspersonen har beviljats uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande eller har förklarats av den svenska migrationsverket att vara alternativt skyddsbehövande.
En utlänning som beviljats uppehållstillstånd som övrig skyddsbehövande är emellertid inte undantagen från försörjningskravet.

Hur mycket lön och vilken sorts anställning kräver migrationsverket?

Inkomster från tidsbegränsade anställningar samt från andra deltidsarbeten godkänns av Migrationsverket. Inkomster från andra anställningar än tillsvidareanställningar på heltid bör bedömas enligt varje enskilt fall, dvs. en bedömning av lönernas stabilitet i sökandes fall. Vid bedömningen kommer Migrationsverket att beakta om det finns utfästelser för att anställningsförhållandet kommer att förbättras eller leda till en bättre anställningsvillkor.
I det fall anknytningspersonen har olika, mindre betydande arbeten parallellt bör alla anställningar beaktas inför bedömningen av Migrationsverket.
Enligt oss kan det vägas in att anknytningspersonen tidigare klarerat sin försörjning genom liknande anställningar.
Generellt kan sägas att hel- eller deltidsanställningar har inte så mycket betydelse och att den anställningens inkomster och lön som är av vikt.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy