Uppehållstillstånd på grund av Anknytning i Sverige | HI Law Firm

Uppehållstillstånd på grund av Anknytning i Sverige

Direktivet om familjeåterförening reglerar rättigheterna till familjeåterförening på en mycket grundläggande nivå.

Direktivet stadgar en skyldighet för medlemsstaterna att bevilja uppehållstillstånd för maka, make, och omyndiga och ogifta barn till anknytningspersonens make/maka.Anknytningspersonen ska, för att åtnjuta rätt till familjeåterförening, ha ett uppehållstillstånd som är giltigt under minst ett år och ha välgrundad utsikter att få ett permanent uppehållstillstånd.

Huvudregeln är att permanent uppehållstillstånd i sverige ska beviljas om utlänningen avser att bosätta sig här och accepterats och beviljas uppehållstillstånd av den svenska Migrationsverket.
I praktiken ges permanent uppehållstillstånd till dem som beviljas asyl, nära anhörig, som stadigvarande sammanbott utomlands och som ska återförenas med en familjemedlem som är bosatt i Sverige, samt utlänningar som får stanna i Sverige av humanitära skäl.

Det väsentligaste undantaget från denna regel som förekommer är då någon vänder sig till den svenska Migrationsverket och söker uppehållstillstånd med anledning av äktenskap och sambo förhållande med en i Sverige bosatt person. Migrationsverket vid prövning ger flera på varandra följande tidsbegränsade uppehållstillstånd.

Migrationsverket först efter två år beviljar sökanden permanent uppehållstillstånd. Under senare år har Migrationsverket ökat användningen av tidsbegränsade uppehållstillstånd. Sådana tillstånd kan t.ex. ges om det råder tveksamhet om utlänningen förväntade levnadsätt eller om det föreligger tillfälliga hinder mot att verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning av Migrationsverket.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy