Asylum | HI Law Firm

Att söka asyl är en mänsklig rättighet

Flyktingskap och asyl är frågor om mänskliga rättigheter och flyktingskap uppstår när dessa rättigheter inte respekteras.

Flyktingar och asylsökande har under senaste blivit ämnen som så gott som dagligen diskuteras av såväl i media som i privatlivet. Ibland blir diktionen ostridig och oftast inte helt korrekta uppgifter presenteras som objektiv fakta.

Många stater har skrivit under FN:s flyktingkonvention som har betydelse att stater som skrivit under konventionen bör se till att flyktingar som vill söka skydd får göra det.

Huvudregeln av den utomnordiska invandringen till Sverige har sedan mitten av 1980-talet bestått av asylsökande som fått uppehållstillstånd samt anhöriga till dessa.
Antalet asylsökande har varierat kraftigt. Under Jugoslaviska kriget 1992-95 kom uppemot 90 000 personer årligen till Sverige. Senare har antalet asylsökningar legat runt 10-12 000 per år.

1999 beviljade svenska myndigheter drygt 5000 personer permanent uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl eller humanitära skäl. Av dessa personer bedömdes knappt 700 vara flyktingar enligt 1951 års flyktingkonvention.
Under samma tid beviljades nästan 18 000 personer uppehållstillstånd på grund av anknytning till anhöriga i Sverige.
Antalet gäststuderande uppgick till knappt 3 000 och över 6 000 tillstånd beviljades med stöd av EES-avtalet.

Uppehållstillstånd meddelas av den svenska Migrationsverket och krävs om en utlänning vill vistas i Sverige under en längre tid. Ett sådant beslut av Migrationsverket kan vara permanent eller gälla för viss tid tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy