Internationella avtal | HI Law Firm

Internationella avtal

När du planerar att ingå avtal med parter utanför Sverige kan regler samt lagar bli mer kompliserad och det är viktig att du har en kunnig jurist som har lång erfaranhet samt kan lätt jobba med motpartensombud. I dagsläget finns olika etablerade internationella konventioner och olika privaträttsliga regleringar avseende internationell handel. 

Vid detta bör nämnas 1955 års Haggkonvention som implanterats i Sverige genom en särskild lag om lagval, 1964 års lag om tillämplig lag vid internationella köp, IKL, (lag om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker), Romkonventionen från 20008, 1980 års FN-konvention angående internationella avtal om köp av varor, eller CISG, eller internationell handelskammaren (ICC) och the international institut for the Unification of private Law (UNIDROIT).

Våra jurister har lång erfarenhet av internationell affärsjuridik. Vi har hjälpt flera Europeiska företag och agerat som ledande mentor samt juridisk ombud vid företagens internationella etabrering. Vi har också genom åren haft uppdrag i ett antal europeiska bolag där partnerskapet övergått i utlänska händer. Under 2014-2016 på uppdrag av Tipax Holding, som är verksam i Iran och UAE-Dubai samt England, med mer än 55 års erfarenhet i branchen, lyckades vi förvärva flera Master Franchise och Exclusive Distribution avtal mellan Tipax Holding och Europeiska företag. 

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy