Licensavtal

Licensavtal – det immaterialrättsliga avtalet

Licensavtal reglerar upplåtelser av immaterialrättsligt skyddade rättigheter. Licens kan ges för produkter och tjänster inom hela det immaterialrättsliga området, vilket innefattar bland annat uppfinningar, know-how och varumärken.

Immaterialrättsligt skydd för t.ex. en patenterad uppfinning gör att enbart skaparen, uppfinnaren, har rätt att tillverka och sälja produkten på marknaden. Men licensavtal möjliggör att annan än skaparen får tillstånd att utnyttja produkten eller tjänsten i sin affärsverksamhet, mot ersättning till rättighetsinnehavaren.

Licens innebär alltså inte att den immaterialrättsliga rättigheten överlåts, utan ger endast licenstagaren rätt att nyttja den på visst sätt, under en viss tid.

Licensavtalets utformning

Licensavtal måste ofta anpassas för varje individuell situation. Dessutom finns det ett stort konkurrensrättsligt regelverk, både inom svensk rätt och EU-rätt, som ska tas hänsyn till. Det här gör att det är viktigt att se till att licensavtalet blir korrekt utformat och att det efterföljs.

H I Juristbyrå är kunniga på området och kan därför hjälpa dig att både upprätta licensavtal och assistera under hela tiden licenssamarbetet fortgår.

Licenstyper

Det finns i huvudsak två typer av licenser. Exklusiv licens innebär att enbart licenstagaren – alltså inte ens licensgivaren själv – har rätt till licensföremålet på visst angivet sätt i licensavtalet, t.ex. genom tillverkning eller försäljning. Enkel licens ger licenstagaren rätt att nyttja licensföremålet, men licensgivaren behåller samtidigt sin rätt att själv använda produkten eller tjänsten och även bevilja licens till andra licenstagare.

Licensavtalets innehåll

Här anges det viktigaste som bör finnas med i ett licensavtal.

 • Partsrelationen – vem som är licensgivare och licenstagare
 • Den immaterialrättsliga rättigheten – produkten, tjänsten m.m.
 • Ramarna för utnyttjande av licensen – det geografiska området för licenstagaren, giltighetstid, tillämpningsområde e.t.c.
 • Licenstagarens skyldighet att utnyttja licensen
 • Leveranser, eventuell utbildning till licenstagaren
 • Licenstyp – exklusiv eller enkel licens?
 • Kvalitet – vilka kvalitetskrav ställs på produkten/tjänsten?
 • Ändringar – finns tillstånd att ändra/förbättra licensföremålet och vem får i så fall tillgodogöra sig eventuell vinst?
 • Licensavgift – handpenning, minimiersättning, royalties, giltighetstid m.m.
 • Ansvarsfördelning – för produktsäkerhet, produktskador, slutprodukten etc.
 • Sekretess – även preliminära sekretessavtal kan vara nödvändiga, d.v.s. avtal som sluts under förhandlingarna inför licensavtalet, eftersom det då kan krävas utlämning av känslig information
 • Intrång – vad händer om en tredje part gör intrång i den immaterialrättsliga rättigheten?
 • Konkurrensförbud
 • Uppsägningsvillkor
 • Tvistelösning – allmän domstol eller skiljenämnd?

H I Juristbyrå erbjuder juridisk rådgivning för dig som vill ha hjälp att förhandla fram ett licensavtal.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy