Överklaga ett myndighetsbeslut

Överklaga ett myndighetsbeslut | HI Law Firm
Om du har fått ett beslut från en myndighet som du inte är nöjd med har du rätt att överklaga beslutet inom 3 veckor det datumet du blivit delgiven (den dag du läser beslutet).  Det kan röra sig om beslut från exempelvis Försäkringskassan, Skatteverket, Transportstyrelsen eller Socialstyrelsen.
Överklagandet hanteras av förvaltningsrätten. De går igenom ärendet och startar en skriftlig handläggning där du och den berörda myndigheten får svara på frågor som rätten begärt. Den aktuella myndigheten ska då meddela om de medger eller nekar till din begäran om ändring i överklagandet samt skälen för deras inställning. 
I vissa fall kan det även vara aktuellt med en muntlig förhandling i förvaltningsrätten, detta kan ske både på initiativ av domstolen eller någon av parterna. Den är till för att komplettera den skriftliga handläggningen om den inte är tillräcklig för att grunda ett beslut på. Viktigt för parterna att vet här är att förhandlingen vanligtvis är offentlig, vilket innebär att vem som helst från allmänheten har tillträde. I särskilt känsliga fall kan dock rätten besluta om att ha en muntlig förhandling bakom stängda dörrar, då får allmänheten inte tillgång till informationen.
Det kan vara invecklat att föra sin talan i en överklagandeprocess mot en myndighet, därför kan det kännas tryggt att ta hjälp av en jurist som kan hantera det åt dig. Vi kan hjälpa dig med hela processen, dels med att upprätta en överklagan, dels att sköta kontakten med den berörda myndigheten och förvaltningsrätten. Det är dock viktigt att du kontaktar oss så snart som möjligt efter att du mottagit beslutet för att vi ska kunna överklaga inom tidsfristen.
Om du vill få vår hjälp med din överklagandeprocess kommer du behöva lämna en fullmakt som ger oss tillstånd att företräda dig i rätten, först då kan vi föra din talan mot myndigheten.

Överklaga förvaltningsrättens beslut

Om du inte är nöjd med förvaltningsrättens beslut kan du överklaga det till kammarrätten. Kraven på överklagandets innehåll liknar de som uppställs för den överklagan du lämnat in till förvaltningsrätten. Skillnaden här är att det vanligtvis krävs att du fått ett prövningstillstånd för att ditt överklagande ska prövas av kammarrätten. 
Kammarrätten ger enbart prövningstillstånd om det finns anledning att betvivla riktigheten av förvaltningsrättens beslut, om det behövs vägledning i rättstillämpningen inom området eller om det föreligger synnerliga skäl. Här krävs det således att du eller din jurist, som företräder dig, kan övertyga kammarrätten om att ditt överklagande kan falla in under någon av dessa kategorier.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy