Study in Sweden | HI Law Firm

Studenter på forskarnivå

Vad gäller studenter som studerar här i Sverige på forskarnivå så har ändringar gjorts avseende den tid under vilken en utlänning (studenten) ska kvalificera sig för ett permanent uppehållstillstånd. Ändringen innebär att en utlänning som i sammanlagt 4 år under de senaste 7 åren har haft ett uppehållstillstånd för sådana studier kan av Migrationsverket beviljas permanent uppehållstillstånd.

Du som har för avsikt att studera i Sverige 

Om du som student har antagits till en högskoleutbildning här i Sverige kan av Migrationsverket beviljas uppehållstillstånd för studietiden under vissa förutsättningar. Din försörjning under studietiden och din återresa ska vara tryggad genom antingen egna medel, stipendium, eller på annat liknande sätt. Tänk även på att du ska ha en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige. Migrationsverket kan bevilja dig uppehållstillstånd för minst ett år eller den kortaste tid som dina studier avser. Om dina studier pågår under längre tid än ett år ska ditt uppehållstillstånd förlängas med minst ett år i taget, eller den kortaste tid som dina studier avser. Det förutsätts vidare att du gör godtagbara framsteg i dina studier. Vidare gäller att du ska ha för avsikt att återvända hem efter din studietid här i Sverige. Om denna avsikt saknas beviljar inte Migrationsverket dig uppehållstillstånd.

Du som har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat
Du som vistas i Sverige samtidigt som du är varaktigt bosatt i en annan EU-stat ska kunna röra dig över de inre gränserna på ett enklare sätt än förut. Är du varaktigt bosatt i annan EU-stat har Du rätt att bosätta dig i andra medlemsstater under en längre tid än 3 månader i syfte att bedriva ekonomisk verksamhet, arbeta som anställd, som egenföretagare, för att studera eller för att följa en yrkesutbildning, etc.

I vissa fall kan Migrationsverket före eller efter inresan kräva handlingar vilka visar din försörjningsförmåga och innehav av sjukförsäkring. Migrationsverket kan vidare kräva uppvisande av:

  • Från anställda: anställningskontrakt eller arbetserbjudande
  • För egenföretagare: utredning om tillräckliga medel för att bedriva verksamheten
  • För studerande: bevis om inskrivning vid en godkänd utbildningsanstalt.

Du som är varaktigt bosatt i en medlemsstat har och har rätt till bosättning i en annan medlemsstat finns en möjlighet för dig att få ina anhöriga inom kärnfamiljen att bosätta sig här i Sverige om familjen redan var bildad i den första EU-medlemsstaten.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy