Move to Sweden | HI LAw Firm

Näringsidkares uppehållstillstånd i Sverige

Uppehållstillstånd får ges till dig som är utlänning om du har din försörjning ordnad genom att du har ett eget företag. Det krävs att du som företagare har tillräckliga medel för dina levnadskostnader, samt att dina egna medel för försörjningen överstiger det du i annat fall hade varit berättigad till om du erhållit försörjningsstöd enligt socialtjänstlagens riksnormer.

Du förväntas att inte enbart kunna driva näringsverksamhet, utan också att du har förmågan att driva den aktuella verksamheten du gör gällande.

Vid bedömningen utgår Migrationsverkets från det skriftliga material (affärsplan) som du presenterar till Migrationsverket.

För att Du som näringsidkare ska erhålla uppehållstillstånd kommer Migrationsverket att utföra en företagsekonomisk värdering. Syftet med det är att Migrationsverket ska granska om dina företagsplaner är realistiska samt att företaget enligt en professionell bedömning kan förväntas uppnå ett godtagbar lönsamhet. Du som ansöker om uppehållstillstånd som näringsidkare ska för bedömningen bidra till att uppvisa handlar vilka styrker att det finns kapital till etablering eller köp av rörelsen, tillräckliga medel för att Du ska kunna försörja dig och din familj under det första året i Sverige, samt en noggrann redogörelse för dina företagsplaner. Notera att vid köp av ett företag ska Du presentera de två senaste årens årsredovisningar för Migrationsverket.

Migrationsverket beviljar Dig som näringsidkare uppehållstillstånd ett år i taget under en period på två år. Det förekommer dock att tillstånd kan ges för 6 månader. När du gör din första ansökan om förlängning av ditt uppehållstillstånd kontrollerar Migrationsverket att företaget startats, att det blivit registrerat och att Du som sökande kan försörja dig. När du gör din andra förlängningsansökan kontrollerar Migrationsverket Din försörjningsförmåga, att ditt företag drivs enligt redovisad plan samt att alla nödvändiga tillstånd finns för Din verksamhet. Om det visar sig att du kan försörja dig på din rörelse kan Migrationsverket efter två år bevilja dig ett permanent uppehållstillstånd. Dina medföljande familjemedlemmar kan erhålla uppehållstillstånd för samma tid som dig om det visar sig att deras försörjning är tryggad.

Skulle det visa sig att du åsidosätter de elementära skyldigheter vilka föreligger för företagare respektive bolag i Sverige kan Migrationsverket bedöma att förutsättningarna för fortsatt uppehållstillstånd inte föreligger.

Utländska pensionärer som näringsidkare

För att utländska pensionärer ska erhålla uppehållstillstånd förutsätts normalt i praxis något mer än att försörjningen är tryggad. Som exempel kan nämnas att det ska föreligga någon form av anknytning till Sverige, att pensionären har barn i Sverige, etc. Det förutsätts dock att synnerliga skäl föreligger.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy