Anställningsavtal – Juristbyrå Stockholm

Anställningsavtalet – relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare

Anställningsavtalet är en överenskommelse mellan en arbetstagare och en arbetsgivare om villkoren för arbetstagarens anställning. Anställningsavtalet utgör ramen för själva anställningen och det är därför viktigt att arbetstagaren är medveten om innebörden av avtalsvillkoren innan avtalet undertecknas. 
Vi på H I Juristbyrå kan hjälpa dig att granska ditt anställningsavtal och hjälpa dig förhandla om villkor du är missnöjd med.

Att ingå anställningsavtal

Anställningsavtalet ska slutas inom en månad från att anställningen startade, om anställningen varar mer än en månad. Eventuella ändringar i anställningen, som uppkommer efter hand, ska skrivas in i anställningsavtalet. Var uppmärksam på om det finns något villkor i avtalet som tillåter arbetsgivaren att ändra vissa villkor ensidigt, utan arbetstagarens samtycke.

Kollektivavtal

Om arbetsplatsen är ansluten till ett kollektivavtal ska det anges i anställningsavtalet och då omfattas arbetstagaren per automatik av kollektivavtalets villkor. I kollektivavtalet är villkoren framförhandlade för att ta till vara arbetstagarens rätt i relation till arbetsgivaren. Det enskilda anställningsavtalet är då ofta kort, eftersom det flesta villkoren finns reglerade i kollektivavtalet.
Om däremot arbetsplatsen varken är ansluten till kollektivavtal, eller hänvisar till ett i anställningsavtalet, måste alla villkor förhandlas fram och anges i anställningsavtalet. Möjligheterna till eget upprättade villkor är delvis begränsade av lagstiftning. T.ex. får anställningsvillkoren inte vara orimliga för arbetstagaren.
Om du upplever att du blivit orättvist behandlad i anställningsavtalet är du välkommen att vända dig till oss på H I Juristbyrå för hjälp.

Anställningsavtalets innehåll

Här följer några punkter som ska finnas med, eller vara hänvisade till, i anställningsavtalet. Om du upplever att någon del i avtalet är oklar ska du kontakta din arbetsgivare för att reda ut det innan du skriver på avtalet.
Formella uppgifter: namn på arbetsplatsen, arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress och anställningens tillträdesdag. 
Arbetsbeskrivning: beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning/tjänstetitel.
Anställningsform: anställning tills vidare, för begränsad tid eller provanställning? Villkor specifika för anställningsformen ska anges.
Lön: Begynnelselön, andra löneförmåner, hur ofta lönen ska betalas ut, möjliheter till löneförhandling, sjuklön och föräldralön.
Arbetstider: normal arbetstid, villkor för heltid, deltid och övertid.
Semester: Längden på den betalda semestern och andra villkor för semester.
Tillämpligt kollektivavtal om arbetsgivaren anslutit sig till ett sådant.
Eventuellt sekretessavtal.
Eventuell konkurrensklausul.
Tjänstepension: är inte obligatoriskt, men om det inte betalas ut bör din lön vara högre.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy