Contract | HI Law Firm

AVTAL

Vi upprättar Era avtal och kontrakt

Ett tydligt och välformulerat avtal eller kontrakt skapar långsiktiga och godaffärer för både Dig och Din affärspartner. Avtalet fungerar handlingsdirigerande för parterna i avtalet och drar upp riktlinjerna för dina och motpartens prestationer samtidigt som det skapas en kontinuitet i kontraktsförhållandet.

Säkra upp verksamheten – låt en jurist formulera era avtal 

Ett tydligt och välformulerat avtal skapar långsiktiga och goda affärer för både Dig och Din affärspartner. Avtalet fungerar handlingsdirigerande för parterna i avtalet och drar upp riktlinjerna för Dina och motpartens prestationer samtidigt som det skapas en kontinuitet i kontraktsförhållandet.

Säkerställ verksamheten eller dina privata tillgångar genom ett skriftligt avtal. Vi upprättar privata avtal och kommersiella avtal samt upprättar offentliga upphandlingar för leverantörer på den offentliga marknaden.

Våra affärsjurister står för ert avtalsskrivande, så ni kan änga Er åt er kärnverksamhet
Många klarar sig utan att skriftligt avtal men när saker ställs på sin spets kan det bli en kostsam historia att inte ha ett avtal att luta sig tillbaka på, dessutom riskerar Du att förlora Din affärspartner då en process i domstol ofta kontaminerar samarbetet mellan parterna. Ofta är avtalsförhållandet viktigare än processen att ställa saker till rätta men kanske är processen också en ekonomisk – eller principiell – fråga som gör den oundviklig. Ett avtal är alltså alltid att rekomendera.

Vi upprättar:

  • samarbetsavtal
  • köpeavtal
  • återförsäljaravtal
  • franchiseavtal
  • licensavtal
  • leveransavtal
  • konkurrens- och sekretessavtal m.m.

Avtal & andra rättshandlingar

Avtalet är en av juridikens främsta utgångspunkter. I avtalslagen (1915:218) finns de grundläggande förmögenhetsrättsliga reglerna för avtals ingående. Huvudprincipen är att avtal är bindande.

Muntliga avtal är alltså bindande men skriftliga avtal har starkare bevisbörda i händelse av tvist. Det finns många slags olika avtal exempelvis samboavtal, vårdnadsavtal, äktenskapsförord, bodelningsavtal, testamenten samt avtal företag sinsemellan eller mellan företag och privat person, avtal mellan anställd och arbetsgivare etc. De flesta avtal är s.k. konsensualavtal, dvs. de är träffande och gällande i och med att parterna har kommit överens, muntligen eller skriftligen.

Det vardagsavtal som ofta ingås mellan personer kallas för konkludent handling. Exempelvis när vi stiger på en buss eller taxi anses vi ha slutit avtal med transportföretaget.

Skriva avtal | köpekontrakt och köpeavtal

I vissa fall kan uppstå situationer som kräver att det ingås ett skriftligt avtal, formalavtal. Främst inom fastighetsrätt och familjerätt ställs dock formkrav att avtalet blivit skriftligen dokumenterat. För ett giltigt fastighetsköp enligt JB 4:1 skall köpehandlingen underskrivas av både säljaren och köparen samt anges köpeskillingen och slutligen anges en överlåtelseförklaring.

Ett avtal kan vara resultatet av långa förhandlingar mellan storföretag om leveranser eller mellan en näringsidkare och en privatperson. Det kan vara ett kollektivavtal mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer om anställningsförhållanden och löner.

Anställningsavtal samt formella gången kring uppsägning och avsked

Fastighetsägare, kreditgivare och olika organisationer enligt deras intresse formar olika färdiga avtalsmallar. Den enskilde motparten måste acceptera normer och klausuler om hon alls vill ingå avtalet. Den part som lägger fram avtalet har visst övertag och de flesta skriver under avtalet utan att närmare ha läst igenom avtalet samt dess klausuler.

I sin enklaste form kommer ett avtal till stånd genom en offert från ena parten och en antagande från den andra parten. Inom juridiken kallas detta anbud och accept.

I situationer då anbudet inte avgetts muntligen, utan genom brev eller sociala medel kräver lagen en särskild regel om acceptfrist. När ett anbud (offert) blir bindande under viss acceptfrist, kan den inte återkallas under denna utmätta frist. Vill anbudsgivaren trotts detta återkalla anbudet, bör han återkalla anbudet tidigast när anbudet kommer anbudstagaren till handa, dvs. innan denne tar del av avtalet eller senast samtidigt.

Lagens regler om avtal omöjliggör normalt s.k. negativavtalsbildning. D.v.s. att någon blir bunden av ett avtal utan att han eller hon har vidtagit någon rättshandling. Man är alltså aldrig skyldig att betala för en vara som en näringsidkare utan föregående beställning skickat ut.

HI Juristbyrå hjälper både privatpersoner och företag att upprätta avtal enligt klientens behov och biträda vid konflikter som kan uppstå pga. Avtalet.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy