Det kommer bli svårt att få uppehållstillstånd i Sverige.

Riksdagen sa ja till Regeringens förslag.

Denna lag träder i kraft 21 juli 2016 och gäller för asylsökande som har fått sin asylansökan registrerad hos den svenska Migrationsverket efter den 24 november 2015.

Sverige är ett land med lagar som är mer generös än vad EU-rätten och den miniminivån som EU-rätten och internationella konventioner kräver.

Under mer än 60 år har Sverige tagit emot kvotflyktingar i samarbete med UNHCR. Sverige kommer att försätta sitt samarbete med UNHCR således kommer Sverige inte att minska antalet antagningar av kvotflyktingar.

Under november månad 2015 kom mer än 10 000 asylsökande i veckan till Sverige. Enligt regeringen ska Sverige få ett andrum för mottagandet av flyktingar och där av presenterade regeringen den 24 november 2015 förslag om lagändring i syfte att kraftigt minska antalet flyktingar i Sverige.

Det bör påpekas att regeringen anser fortfarande att flyktingar och alternativt skyddsbehövande ska beviljas skydd i Sverige. Men regeringen anser att det skydd som Sverige ska erbjuda ska vara tidsbegränsad och inte permanent. Detta då Varken EU-rätten eller internationella konventioner kräver att permanent uppehållstillstånd ska ges till en skyddsbehövande.

Regeringen påpekar att myndigheter (Migrationsverket) och domstolar ska framöver förhålla sig till EU-rätten och konventionsåtaganden när den svenska utlänningslagen tolkas.

Lagändringen kommer att gälla i tre år och gäller enligt följande;

Tidsbegränsade uppehållstillstånd för alla skydds- behövande utom kvotflyktingar, begränsade möjligheter till anhöriginvandring för skyddsbehövande med tidsbegränsade tillstånd och skärpt försörjningskrav.

Detta innebär att permanenta uppehållstillstånd ersätts av tillfälliga uppehållstillstånd. Undantag gruppen kommer att vara kvotflyktingar, som fortfarande får permanent uppehållstillstånd.

Tillfälligt uppehållstillstånd i ett eller tre år kommer ges till skyddsbehövande beroende på om de anses vara flyktingar eller alternativ skyddsbehövande.

Slutligen kan permanent uppehållstillstånd emellertid beviljas om en asylsökande kan genom arbete försörja sig själv.

Anhöriginvandringen begränsas

Det är bara de asylsökande som får uppehållstillstånd i tre år och anses vara flyktingar som kommer att ha möjlighet till familjeåterförening. Detta om asylsökanden kan försörja sig och familjen samt att asylsökanden har en tillräckligt stor bostad av lämpligt svensk standard.

Särskilt ömmande omständigheter

Skyddsskäl för särskilt ömmande omständigheter som tidigare kunde garantera en person att söka skydd i Sverige kommer inte att gälla, om inte utvisning eller avvisningen strider mot svenskt konventionsåtagande.

Kontakta oss idag för mer införmation

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy