Familjerätt-Arvode för arbete på uppdrag av person som blivit tilldelad en förvaltare

HOVRÄTTEN
DOM
2015-06-14 Stockholm
Mål nr T 3038-14

En advokat fick inte rätt till ersättning för arbete, eftersom personen som anlitat advokaten stod under förvaltarskap. I och med förvaltarskapet måste personens förvaltare lämna samtycke till den typen av avtal. Personen som anlitat advokaten avled innan advokaten hann framställa några ersättningskrav, varför kraven riktades mot personens dödsbo. Dödsboet kan, trots avsaknad av samtycke från förvaltaren, bli betalningsansvariga om advokatens arbete visat sig vara till nytta för den avlidne.

De släktutredningar som advokaten gjorde inför bouppteckningen ansågs lika gärna ha kunnat komma dödsboet till del på annat sätt än genom advokaten. Advokatens arbete avseende upphävande av förvaltarskapet (som den avlidne begärt innan sin bortgång) skulle gett rätt till ersättning om saken hunnit tas upp till prövning i domstol, eftersom ersättningen först då skulle blivit tillräckligt tydlig fastställd. Advokatens övriga arbete var för vagt angett för att någon nytta skulle kunna fastställas. Uppgifter som alltså är för vaga, svårbedömda och okonkreta gör att nyttan inte kan fastställas.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy