Familjerätt-Fråga om bostadsrätt utgjorde samboegendom | HI Law Firm

Familjerätt-Behörig domstol när barnets personuppgifter är skyddade

HÖGSTA DOMSTOLEN
BESLUT
meddelat i Stockholm den 9 april 2015
Mål nr Ö 5486-13

Högsta domstolen beslutade att ett mål rörande vårdnad av ett barn skulle tas upp i Stockholms tingsrätt, då barnets personuppgifter var skyddade vilket gjorde att dennes hemvist inte kunde fastställas. Ett familjerättsligt mål ska tas upp där barnet har sin vistelseort.

Högsta domstolen menade att skyddade personuppgifter kan likställas med att hemvistelseorten är okänd och därmed att målet ska tas upp i Stockholms tingrätt (6 kap 17 § Föräldrabalken). Beslutet motiverades med att en annan tillämpning skulle strida mot rätten till domstolsprövning i artikel 6.1 i Europakonventionen.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy