Familjerätt-Fråga om bostadsrätt utgjorde samboegendom | HI Law Firm

Familjerätt-Internationella avtal – Mahravtal inte tillämpligt inom svensk rätt

HOVRÄTTEN
DOM
2015-04-10 Stockholm
Mål nr T 6784-14

Ett s.k. mahravtal hade upprättats mellan två makar i Iran. Nu, när makarna skiljer sig, har makan hävdat att hennes tidigare make därför är skyldig att utge 690 guldmynt till ett värde av ca 1,5 miljoner kronor.

Ett mahravtal upprättas i samband med ett äktenskapskontrakt och finns som tradition i Iran. Hovrätten ansåg att svenska rättsregler om avtal inte kunde tillämpas på mahravtalet, då det varken var ett rent förmögenhetsrättsligt avtal eller utformat som framtida underhållsbidrag eller liknande.

Dock påpekades att det inte automatiskt gör avtalet ogiltigt. Efter en samlad bedömning ansåg Hovrätten, trots det, att mahravtalet inte kunde åberopas, eftersom uppgifterna i målet tydde på att det inte fanns ett ekonomiskt syfte bakom avtalet och att det dessutom fanns svenska bodelnings- och arvsregler som kunde ge fullgott ekonomiskt skydd för makan.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy