Familjerätt-Överflyttning av barn till Kroatien - tolkning av kroatisk lag | HI Law Firm

Familjerätt-Erkännande av utländsk dom angående surrogatmoderskap

HOVRÄTTEN
BESLUT
2015-01-20 Stockholm
Mål nr Ö 9822-14

Erkännande av utländsk dom angående surrogatmoderskap
En dom i USA hade fastställt dels en man som biologisk och legal far, dels dennes make som legal far, till ett barn som fötts genom surrogatmoderskap. Trots att surrogadmoderskap inte är tillåtet i Sverige och det därmed inte finns några rättsregler om det, så ansåg Hovrätten att domen i USA skulle anses giltig också i Sverige.

Hänsyn togs till barnets rätt till två föräldrar och att det finns möjligheter för en make att adoptera andra makens barn. Därför ansågs kravet på att domen inte får vara uppenbart oförenlig med den svenska rättsordningen uppfyllt.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy