Familjerätt-Olika principer för olika arvtagare vid värdering av kvarlåtenskap

HÖGSTA DOMSTOLEN

DOM
2015-07-03 Stockholm
Mål nr T 3708-14

Frågan gällde hur en skiftesman (vars uppgift är att dela upp ett arv på lotter som motsvarar varje arvinges andel) skulle hantera lottläggning av aktier. Arvet, som framförallt bestod av aktier, skulle fördelas mellan dels två arvingar, dels en testamentstagare som här var Frälsningsarmén.

Skiftesmannen ansågs handla rätt genom att ta hänsyn till att de två arvingarna skulle drabbas av realisationsvinstskatt på aktierna, till skillnad från Frälsningsarmén, då organisationen är skattebefriad. Aktierna värderades därför efter skatteavräkning för arvingarna, medan aktierna som skulle tilldelas Frälsningsarmén värderades utan sådan avräkning.

Därmed tilldelades arvingarna en större del av aktierna än som skulle varit fallet om aktierna skulle delats upp enbart efter motsvarande andel i arvet. Det är alltså tillåtet att tillämpa olika principer för olika arvtagare vid lottläggning av arv, så länge utfallet blir så rättvist och praktiskt som möjligt.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy