Privat- och familjerätt | HI Law Firm

Familjerätt-Vårdnad, boende och umgänge då föräldrarna har samarbetssvårigheter

HOVRÄTTEN
DOM
2015-03-24 Malmö
Mål nr T 2157-14

Målet omfattade frågor om vårdnad av, boende och umgänge med ett barn. Avseende vårdnaden ansågs den kunna vara fortsatt gemensam. Domstolen ansåg att samarbetet mellan föräldrarna förbättrats, även om det uppstod konflikter. Konflikterna ansågs inte så djupa att de skulle krävas att ena föräldern fick ensam vårdnad.

Pappan, som inte bodde med barnet, bedömdes som lämplig som boendeförälder. Utredningen visade även att barnet hade god kontakt med pappan. Trots det beslutades att boendet skulle förbli hos mamman eftersom barnet bara var tre år och var försenad i utvecklingen i flera avseenden. Därför ansågs det bäst att barnet förblev i sin invanda miljö. Pappan tillerkändes umgängesrätt.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy