Försäkringsavtal

Försäkringsavtal | HI Law Firm

Försäkringsavtalet – ifall något oväntat sker
Försäkringsavtalet tecknas mellan en försäkringstagare och en försäkringsgivare (vanligtvis ett försäkringsbolag). Grunderna i ett försäkringsavtal är att försäkringstagaren betalar in en premie regelbundet i utbyte mot att försäkringsgivaren täcker hela eller del av den kostnad som uppstår om en skada, som försäkringen täcker, skulle uppstå.

Upprättande av försäkringsavtal
Att ha försäkringar är nödvändigt både privat och inom företag. Därför är det viktigt att du ser till att du ingår ett bra och förmånligt försäkringsavtal, där du kan lita på försäkringsgivaren.

Det finns vissa lagbestämmelser som parterna i ett försäkringsavtal är skyldiga att följa. Dessutom finns ett särskilt starkt skydd för försäkringstagare som är konsumenter, d.v.s. privatpersoner som tecknar försäkringsavtal med försäkringsbolag.

När försäkringstagaren är konsument
Ett försäkringsbolag får normalt sett inte neka en försäkringstagare som är konsument att ingå ett försäkringsavtal. Ett undantag är om det finns särskilda skäl i det enskilda fallet. Vill du veta mer om detta är du välkommen att kontakta H I Juristbyrå så kan vi informera ytterligare.

Försäkringsgivarens informationsskyldighet
Försäkringsgivaren är skyldig att informera den potentiella försäkringstagaren om innebörden av försäkringsavtalet innan det ingås. Informationen ska vara tydlig, eventuella begränsningar i avtalsvillkoren ska framgå och om några omständigheter förändras under avtalstidens gång måste försäkringstagaren informeras. I konsumentförhållanden är försäkringsbolaget också skyldig att utreda om försäkringen som ska tecknas täcks av någon försäkring konsumenten redan har.

Försäkringstagarens upplysningsplikt
Inför att försäkringsavtalet ingås måste försäkringstagaren lämna upplysningar som är av vikt i avtalet. Det avser omständigheter som är av avgörande betydelse för bedömningen av beloppet på försäkringspremien, t.ex. försäkringstagarens hälsotillstånd vid tecknande av sjukförsäkring. Om inte korrekt information lämnas kan avtalet förklaras ogiltigt och någon försäkringsersätttning utgår inte.

Innehåll i försäkringsavtalet

  • Avtalsparter
  • Försäkringsform
  • Giltighetstid – för konsumentens skydd får försäkringsavtalet inte gälla för längre tid än ett år, naturligtvis med möjlighet till förnyelse.
  • Försäkringspremie
  • Specialvillkor

På H I Juristbyrå hjälper vi till att upprätta försäkringsavtal och kan bidra med juridisk rådgivning vid behov.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy