Hinder mot verkställighet – fråga om nya omständigheter föreligger

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLEN

Avdelning 01

DOM

2015-02-04 Meddelad i Stockholm

Mål nr UM 2670-13 

Ett iranskt par hade fått sina ansökningar om asyl avslagna och det beslutades om avvisning ur Sverige. Paret åberopade senare att det fanns hinder mot verkställande av avvisningen, då den regimkritiska filmen mannen låg bakom, och som åberopats som skäl för asyl i den ursprungliga prövningen, nu hade spridits i Iran.  Deras yrkande om hinder avslogs.

Nu hävdade paret återigen att det förelåg hinder mot verkställighet, då nya omständigheter uppstått, som utgjorde skäl för att paret skulle få stanna i Sverige. Bland annat påstod de att filmen fått ytterligare spridning och uppmärksammats av iransk media och att de hotats personligen. Domstolen ansåg att vissa av omständigheterna, t.ex. den ökade spridningen av filmen, inte var nya, utan i stort hade prövats i de tidigare målen. Hoten, som ansågs utgöra nya omständigheter, uppnådde inte beviskravet för att hinder mot verkställighet ska anses föreligga.

 

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy