Skuldebrev

Ett skuldebrev är ett bevis för en penningskuld. Skuldebrevet fungerar som en kvitto för borgenären, den som lånat ut pengar, att gäldenären, den som lånat pengar, är betalningsskyldig. Det är viktigt att vara medveten om att skuldebrev enbart kan avse pengar. 

Att upprätta ett skuldebrev utgör en trygghet för både borgenären och gäldenären eftersom det minimerar risken för att tvister uppstår angående skulden (även om en sådan risk aldrig kan uteslutas helt).

Löpande och enkla skuldebrev

Skuldebrev kan delas upp i två huvudkategorier. Löpande och enkla skuldebrev. Löpande skuldebrev innebär att skuldebrevet är giltigt i innehavarens hand. Det finns två sorters löpande skuldebrev. 1) Innehavarskuldebrev innebär att skuldebrevet kan överlåtas till vem som helst, som då kan kräva betalning av gäldenären med stöd av handlingen. 2) Orderskuldebrev innebär att borgenären måste godkänna överlåtelsen för att annan ska kunna göra skuldebrevet gällande. I sådana fall måste skuldebrevet vara uttryckligen riktat mot ”viss person eller order”.

Den andra kategorin, enkla skuldebrev, är alltid riktade till en viss borgenär. Även dessa kan överlåtas, men det krävs att gäldenären meddelas om att borgenären överlåtit skuldebrevet, för att den ursprungliga borgenären inte ska ha kvar sin s.k. betalningslegitimation, dv.s. kräva betalning av gäldenären. Dessutom får den nya borgenären inte bättre rätt än överlåtaren, vilket är en skillnad från löpande skuldebrev. Det innebär att gäldenären kan göra samma invändningar angående skuldebrevet (ogiltighet, oskälighet o.s.v.) mot den nya borgenären som den ursprungliga. Om du vill veta mer om vad det här innebär är du välkommen att höra av dig till H I Juristbyrå så hjälper vi dig.

Skuldebrevets innehåll

För att skuldebrevet ska fungera som ett fullgott bevis för en penningskuld bör följande information finnas med:

Parterna: vem är gäldenär (låntagare) och borgenär (långivare)?

Belopp på lånet

  • Ränta: all information om hur räntan kan göras gällande ska framgå
  • Andra eventuella avgifter
  • Löptid: hur länge kan skuldebrevet göras gällande?
  • Betalningsplan
  • Dröjsmålsvillkor

Att tänka på 

Det är viktigt att det markeras på själva skuldebrevet när en del av, eller hela, skulden är betald. Görs inte det finns det risk att en godtroende förvärare (någon som haft befogad anledning att tro att skuldebrevet fortfarande är gällande) kan kräva betalning av gäldenären igen, vilket är en risk vid löpande skuldebrev.

Skuldebrevet måste vara ett fristående avtal som har upprättats med avsikten att det ska utgöra ett bevis för ett visst skuldförhållande.

Avtalet måste vara ensidigt för att det ska räknas som ett skuldebrev. Om handlingen innehåller ömsesidiga förpliktelser kan den alltså inte utgöra ett skuldebrev. 

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy