Familjerätt-Intervention

HÖGSTA DOMSTOLEN
BESLUT
2015-06-04 Stockholm
Mål nr Ö 5933-13

Ett dödsbo, företrädd av testamentsexekutor och boutredningsman, begärde att få intervenera i en tvist om två testamentens giltighet. Intervention innebär att en tredje man, alltså inte någon av parterna i tvisten, inträder i en rättstvist för att göra sin rätt gällande. Det krävs att denne har ett befogat intresse av utgången i målet.

En avliden mans fru och son hade stämt mannens dotter för att få de två testamentena förklarade ogiltiga. Ett av testamentena utgjorde ett förordnande om att sälja mannens företag. Förordnandet ansågs utgöra en s.k. ändamålsbestämmelse, vilket innebär att försäljningen skulle ske innan arvsskiftet genomförs, alltså då egendomen fördelas mellan dödsbodelägarna (frun och barnen). Det innebär att dödsbodelägarna inte kan förfoga över giltigheten i ändamålsbestämmelsen. Därmed kan inte domstolen, med bindande verkan, avgöra giltigheten av det testamentet, i den pågående tvisten.

Eftersom dödsboet alltså kan föra talan i en separat rättegång angående giltigheten av försäljningsförordnandet, har det inget befogat intresse av att intervenera i den pågående tvisten. Högsta domstolen avslog dödsboets begäran om intervention.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy