Fullmakt

Vad är en fullmakt?

Med en fullmakt kan du ingå avtal och utföra andra rättshandlingar (handlingar med rättslig verkan) i en annan persons namn, för den personens räkning. Några exempel på vanligt förekommande fullmakter är kassabiträden (rätt att sälja varor för butikens räkning), rättegångsombud (rätt att företräda part i domstol) och goda män (rätt att utföra vissa handlingar som en person inte själv anses kapabel till).

Både privatpersoner och juridiska personer kan ingå fullmakter. Personen som ger fullmakten kallas huvudman (eller fullmaktsgivare) och personen som får fullmakten kallas fullmaktstagare. Motparten, som huvudmannen företar rättshandlingen gentemot, genom fullmakten, kallas tredje man.

Behörighet och befogenhet i en fullmakt

Det finns två centrala begrepp som det är bra att ha koll på vid upprättande av en fullmakt – behörighet och befogenhet. Behörigheten utgör gränsen för vad fullmaktstagaren kan göra med fullmakten – t.ex. köpa en bil för huvudmannens räkning. Befogenheten är de anvisningar som fullmaktstagaren fått från huvudmannen om vad fullmaktstagaren får göra – t.ex. köpa en bil av ett visst märke eller till ett visst pris. Tredje man behöver alltså inte vara medveten om vilken befogenhet fullmaktstagaren har.

Vad händer om fullmaktstagaren bryter mot avtalet?

Om en fullmaktstagare handlar utanför sin behörighet blir avtalet inte bindande för huvudmannen, om inte motparten, tredje man, hade en befogad uppfattning om att personen hade tillåtelse att utföra rättshandlingen. Skulle så vara fallet blir fullmaktstagaren istället ersättningsskyldig till huvudmannen. Om fullmaktstagaren går utöver sin befogenhet begår denne avtalsbrott och vad följden då blir bör regleras i fullmaktsavtalet.

Viktigt med välformulerat avtal

På grund av det ansvar för att utföra en rättshandling som läggs på en annan person är det viktigt med en tydligt formulerad fullmakt. Vi rekommenderar att fullmakten ingås skriftligen eftersom det är bättre i bevishänseende. Dessutom är det viktigt att avtala om tydliga gränser för hur långt behörigheten och befogenheten sträcker sig, t.ex. genom att avtala om maximipris vid köp. Kontakta H I Juristbyrå så hjälper vi dig med alla frågor du har kring fullmakt.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy