Handelsagentavtal

Arbetstillstånd-Migrationsverket tvingas se helheten | HI Law Firm

Vad är handelsagentur?
Ett avtal om handelsagentur (handelsagentavtal) är en form av kommissionsavtal som innebär att en agent köper eller säljer varor för en annan parts, huvudmannens, räkning. Agenten i ett sådant här förhållande tar inte någon egen finansiell risk, då denne enbart fungerar som mellanhand.

Förutsättningar för handelsagentavtal
För att det ska röra sig om ett handelsagentavtal måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

 • Uppdraget ska ske i näringsverksamhet.
 • Agentens arbete ska vara självständigt i förhållande till huvudmannens – agenten måste själv kunna bestämma när och hur arbetet ska göras, ska svara för alla egna kostnader, ska ha egen lokal och annan utrustning för att fullgöra uppdraget och ha möjlighet att ha flera olika uppdragsgivare.
 • Uppdragsförhållandet ska vara varaktigt – enstaka uppdrag räcker inte.
 • Agentens arbete ska avse försäljning eller köp av varor, alltså fysiska, lösa saker. Handel med t.ex. värdepapper och fastigheter omfattas inte.
 • Agentens arbete ska gå ut på att antingen ta upp anbud (offerter) eller ingå avtal för huvudmannens räkning.

Upprättande av handelsagentavtal
Handelsagentavtal har inga formkrav, men om någon av parterna begär det måste avtalet upprättas skriftligen. Lagen om handelsagentur är huvudsakligen dispositiv. Det innebär att parterna är fria att avtala om andra villkor än som stadgas i lagen. Dock är reglerna om parternas skyldigheter gentemot varandra tvingande, d.v.s. måste följas, eftersom de utgör grunden för att avtalet överhuvudtaget ska klassas som ett handelsagenturavtal.

Handelsagentens skyldigheter
Båda parter måste handla ”lojalt och redligt” gentemot varandra. För agentens del innebär det att denne måste anstränga sig för att fullgöra sitt uppdrag. Agenten måste i sitt arbete kontinuerligt underrätta huvudmannen om sitt arbete och de omständigheter som är av betydelse för huvudmannen och avtalsförhållandet i allmänhet. Eftersom varorna som finns i agentens besittning tillhör huvudmannen är agenten skyldig att vårda varorna, bl.a. genom att se till att de är försäkrade. Agentens uppdrag går ut på att tillvarata huvudmannens intressen.

Huvudmannens skyldigheter
Huvudmannen är i sin tur skyldig att lämna all information som är nödvändig till agenten, för att denne ska kunna uträtta uppdraget på ett tillfredsställande sätt. Det kan göras genom att lämna tydliga beskrivningar och bistå med material som behövs för varuinköpen/försäljningen (t.ex. varuprover och broschyrer). Dessutom ska huvudmannen inom rimlig tid meddela agenten om anbud antas eller avslås eller om avtal fullgjorts eller inte.

Innehåll i handelsagentavtalet
Följande innehåll bör finnas i ett handelsagentavtal. Vi på H I Juristbyrå kan hjälpa dig att upprätta ett heltäckande handelsavtal, både om du är huvudman och agent.

 • Parterna – vilka är parterna och hur bedrivs deras respektive verksamheter?
 • Avtalets ändamål – vilka varor avses och vad ska göras med varorna?
 • Geografiskt område – inom vilket distrikt får agenten verka och har agenten ensamrätt att verka inom det området?
 • Handelsagentens uppgifter – Vad ska handelsagenten göra med varorna? Finns några begränsningar i agentens befogenheter? Hur ska kontakten skötas med tredje part?
 • Huvudmannens uppgifter – Vilket ansvar har denne för varorna? Vilket material ska huvudmannen bistå med? Vilken information ska agenten förses med?
 • Ersättning – agenten kan t.ex. få provision på en procentuell andel av de sålda varorna eller en fast ersättning. Även ersättning när avtalet upphör bör regleras eftersom agenten då knutit varaktiga band mellan huvudmannen och kunder.
 • Konkurrensklausul – Det är vanligt att agenten förbjuds att själv bedriva verksamhet som kan konkurrera med huvudmannens.
 • Giltighetstid – hur lång tid gäller avtalet och vilken uppsägningstid har parterna?
 • Tvist – om tvist uppstår, vilken domstol ska avgöra rättstvisten?

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy