Samarbetsavtal

Vad är ett samarbetsavtal?

Samarbetsavtal är en samlingsbenämning på alla avtal där två parter samarbetar. Vanligtvis innebär samarbetsavtal samarbeten under en längre period.

Det kan vara bra att sluta ett samarbetsavtal för att fastställa vilken relation parterna har till varandra och vilka respektive åtaganden de har.

Några exempel på samarbeten, framförallt mellan företag, är köp (regelbundet under en viss tid, så som mellan tillverkare och återförsäljare), licens (tillstånd att använda annans immaterialrättsliga rättighet) och informationsutbyte (t.ex. i form av know-how). Särskilda regler kan gälla vid olika typer av samarbetsavtal (t.ex. agentavtal). Vi har information om några sådana avtalstyper, som du kan läsa mer om här på hemsidan.

Syftet med samarbetsavtal

Genom samarbete skapas en lojalitet mellan parterna, vilket kan vara en trygghet för båda parter och dessutom en fördel i konkurrenshänseende i och med att företaget eller personen du samarbetar med väljer att inte samarbeta med någon av dina konkurrenter.

Att upprätta ett samarbetsavtal

För att samarbetet ska vara hållbart krävs det att samarbetsavtalet är tydligt utformat och anpassat efter parternas särskilda relation. Det är nödvändigt för att inte konflikter ska uppstå, vilket kan leda till att båda parternas verksamheter tar skada. Det ligger alltså i bådas intresse att avtalet är tydligt och heltäckande. Ta kontakt med oss på H I Juristbyrå så hjälper vi till att utforma ert samarbetsavtal.

Vad som ska ingå i ett samarbetsavtal

Här presenteras några generella villkor som bör regleras i ett samarbetsavtal. För mer specifikt anpassade villkor för just ditt samarbete kan du läsa om olika typer av samarbetsavtal som vi informerar om här på hemsidan. Parterna – namn och kort beskrivning av respektive verksamhet
Samarbetet – vad går det ut på, syfte, mål o.s.v.?

Tid för fullgörande – När ska prestationerna ske och hur fördelas ansvaret under tiden?
Giltighetstid och uppsägning – Hr länge gäller avtalet? Under vilka villkor kan det förnyas?

Flera avtal – vilket har i så fall företräde? I mer omfattande samarbeten är det inte ovanligt att flera olika avtal sluts mellan parterna. För att inte villkoren i de olika avtalen ska kollidera kan det vara bra att fastställa vilket avtal som har företräde vid eventuell konflikt.
Förhållande till tredje man – tredje man innebär alla som inte är avtalsparter i samarbetsavtalet. I vissa samarbeten kan det vara nödvändigt att fastställa hur respektive part får agera gentemot tredje man.
Sekretess – för mer information kan du läsa vår text om sekretessavtal.
Eventuell konkurrensklausul
Avtalsbrott – vilka sanktioner gäller då en part bryter mot något villkor?
Tvistelösning – ska det avgöras i allmän domstol eller skiljenämnd?

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy