Uppehållsrätt för en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en EU-medborgare

RESIDENCE CARDS FOR NON EU-CITIZENS THAT ARE FAMILY MEMBERS TO EU-CITIZENS | HI Law Firm

Skillnaden mellan en EU-medborgares och en tredjelandsmedborgares möjligheter att flytta till Sverige.

Den grundläggande skillnaden mellan en EU-medborgares och en tredjelandsmedborgares möjligheter att flytta till Sverige är att EU-medborgaren inte behöver ansöka om ett uppehållstillstånd för att få en laglig rätt att vistas i Sverige. Detta då EU-medborgaren omfattas av den fria rörligheten som är en grundprincip som garanteras inom EU. För en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en EU- medborgare bosatt i Sverige finns dock möjligheten att ansöka om ett uppehållskort som baserar sig på EU-rätten och inte nationell lagstiftning. 

 Familjemedlem enligt Utlänningslagen 

  1. Sambo, make/maka eller registrerad partner till EU-medborgaren.
  2. Ogifta barn under 21 år.
  3. Barn över 21 år om de är beroende av er för sin försörjning.
  4. Föräldrar som är ekonomiskt beroende av er.
  5. Annan familjemedlem som är beroende av er för sin försörjning eller ingår i ert hushåll eller om det av allvarliga hälsoskäl krävs att ni tar hand om familjemedlemmen. 

En förutsättning för ovan är att EU-medborgaren, till vilken tredjelandsmedborgaren har anknytning till, har uppehållsrätt. En sådan uppehållsrätt uppstår för EU-medborgaren om denne är arbetstagare, egen företagare, studerar eller har tillräckliga medel för bådas försörjning i Sverige. 

Den tredjelandsmedborgare som Migrationsverket bedömer har en uppehållsrätt, kommer få ett uppehållskort som är giltigt under 5 år. När ni bott i Sverige i fem år och du som tredjelandsmedborgaren haft uppehållsrätt under hela perioden, kan du efter detta ansöka om permanent uppehållsrätt. 

Som tidigare nämnt är tredjelandsmedborgarens rätt att få vara i Sverige grundat på att EU-medborgaren har fortsatt uppehållsrätt genom att fortsätta arbeta, bedriva studier etcetera. Vidare måste förhållandet kvarstå under fem år för att berättiga tredjelandsmedborgaren till ett permanent uppehållskort. Det finns dock undantag som möjliggör att tredjelandsmedborgaren kan erhålla en bibehållen uppehållsrätt. I en sådan situation där förhållandet upphör genom äktenskapsskillnad eller det sker ett upphörande av samboförhållandet, kan den bibehållna uppehållsrätten aktualiseras. Detta under förutsättning att äktenskapet eller samboförhållandet dessförinnan varat i minst tre år, varav minst ett år i Sverige.

 Ni är välkomna att kontakta oss via mail på info@hilaw.se eller på 08-68405555 så berättar vi mer.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy