Uppehållstillstånd & Våld i nära relationer

Uppehållstillstånd på grund av anknytning bl.a. kan ges till en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige.

Men ibland drabbas utlänningar som kommer till Sverige för att leva med en svensk bossat individ för Misshandel, kränkning, sexuellt utnyttjande m.m..

 

Om du eller ditt barn har utsatts för våld av din partner och förhållandet har upphört får uppehållstillstånd ändå ges till dig om förhållandet har upphört främst på grund av att Du har utsatts för våld eller för annan allvarlig kränkning.

Enligt Migrationsöverdomstolen ska det göras antagligt att våldet är den främsta orsaken till att Din relationen har upphört..

För att försatt uppehållstillstånd ska beviljas på den grunden att Du har utsatts för våld eller allvarliga kränkningar måste det finnas omständigheter som stöder dina påståenden. Det krävs dock inte att det är styrkt att Du har utsatts för en brottslig gärning, utan det bör vara tillräckligt att Du gör sannolikt att sådana övergrepp förekommit.

Det bör inte ställas upp några formella krav på vilken dokumentation som ska föreligga, men om du eller ditt barn har blivit utsatt för våld eller kränkning ska du polisanmäla och skaffa dig läkarintyg, eller intyg från sociala myndigheter och kvinnojourer.

Migrationsverket bör i varje enskilt fall bedöma om den framlagda dokumentationen med tillräckliga styrka talar för att våld eller allvarlig kränkning förekommit i förhållandet. Om det har förflutit lång tid mellan händelse och förhållandets upphörande , kan det tala för att förhållandet upphört av någon annan orsak.

 

 

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy